§ 7‑9 første ledd

Departementet kan gi forskrift om at offentlige myndigheter mv. skal gi opplysninger som nevnt i § 10‑5 første ledd og annet ledd bokstav a, b, c og h, om ikke navngitt person, bo, selskap eller innretning.

Opplysningsplikt for offentlige myndigheter og innretninger

Offentlige myndigheter og innretninger har opplysningsplikt om erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i skattleggingsperioden, og som ikke er rapporteringspliktig etter annen bestemmelse i skatteforvaltningsloven kapittel 7. Opplysninger om formuesobjekter i offentlige registre skal gis av den myndighet eller innretning som administrerer registeret. Opplysningene skal leveres til Skattedirektoratet innen 31. januar i året etter skattleggingsperioden.

Tollmyndighetene skal overføre opplysningene fra tolldeklarasjonen fortløpende etter at denne er behandlet. Opplysninger om motorkjøretøy til beregning av særavgifter leveres også fortløpende.

Ved skatteforvaltningsforskriften er det innført opplysningsplikt for Finanstilsynet om transaksjoner i finansielle instrumenter som verdipapirforetakene rapporterer inn til Finanstilsynet. Det skal bl.a. gis opplysninger om finansielle instrumenter som er kjøpt og solgt og hvem som er part i transaksjonene. Opplysningene skal gis uten oppfordring og det er ikke nødvendig at Skatteetaten på forhånd har identifisert spesielle skattytere som det skal gis opplysninger om.

Følgende skattefrie ytelser skal rapporteres:

 • økonomisk stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kapittel 4,
 • bostøtte etter lov om Den Norske Stats Husbank § 16 og kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold
 • barnetrygd etter barnetrygdloven
 • kontantstøtte etter kontantstøtteloven
 • engangsstønad ved fødsel og adopsjon etter folketrygdloven § 14‑17
 • mén-del av krigspensjon, jf. sktl. § 5‑43 første ledd bokstav g nr. 3 og 4
 • menerstatning ved yrkesskade etter folketrygdloven § 13‑17
 • mén-del av uførepensjon etter yrkesskadetrygdloven for yrkesskader som er inntruffet før 1. januar 1971
 • kontantstøtte på grunnlag av kommunestyrevedtak som skal erstatte statlig kontantstøtte (etter kontantstøtteloven) som falt bort fra 1. august 2012.
 • tilleggsstønad etter folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven.

Skatteforvaltningsforskriften § 7‑9 kapittel A (§ 7‑9-1 – § 7‑9-4) inneholder nærmere regler om hvem som er opplysningspliktig etter lovbestemmelsens første ledd, samt om opplysningspliktens omfang og innhold.

Veiledning til opplysningsplikten er gitt på skatteetaten.no.

§ 7‑9-1 Hvem som har opplysningsplikt

 1. Offentlige myndigheter og innretninger mv. skal gi opplysninger om erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i skattleggingsperioden og som ikke er innberetningspliktig etter annen bestemmelse i skatteforvaltningsloven kapittel 7.
 2. Offentlige myndigheter og innretninger mv. som administrerer offentlige registre over formuesobjekter skal gi opplysninger fra registeret.
 3. Tollmyndighetene skal gi opplysninger om vareførsel til og fra landet.
 4. Finanstilsynet skal gi opplysninger om transaksjoner i finansielle instrumenter.

§ 7‑9-2 Opplysningspliktens omfang

 1. Det skal gis en melding per mottaker for hver type erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. som er utbetalt i skattleggingsperioden eller som etter skatteloven skal tidfestes til skattleggingsperioden.
 2. Det skal gis en melding per person som pr. 1. januar i det året opplysningen gis, er eier av formuesobjekt, eller som var eier av slikt objekt i løpet av foregående år.
 3. Tollmyndighetene skal overføre opplysninger fra tolldeklarasjonen.
 4. Finanstilsynet skal gi opplysninger om transaksjoner i finansielle instrumenter mv. som Finanstilsynet har fått innrapportert i henhold til verdipapirhandelloven § 10‑18.
 5. Skattedirektoratet fastsetter nærmere regler om opplysningsplikten, herunder hvilke erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. eller formuesobjekter det skal gis opplysninger om.

§ 7‑9-3 Opplysningspliktens innhold

 1. For melding som nevnt i § 7‑9-2 første og annet ledd skal det gis opplysninger om
  • navn, adresse, fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer og kommunenummer på den opplysningen gjelder. Der person eller organisasjon som opplysningen gjelder er bosatt eller lokalisert i utlandet skal adresseinformasjonen inneholde landkode for bostedsland. For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer eller organisasjoner som ikke har norsk organisasjonsnummer skal opplysningen minimum inneholde fødselsdato eller et unikt ID-nummer som kan brukes i utveksling av kontrolloppgaver med utenlandske skattemyndigheter.
  • navn, adresse og fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer på den som gir opplysningen.
 2. For erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. skal det gis opplysninger om
  • hvilken type erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. opplysningen gjelder.
  • formålet med utbetalingen som nevnt i bokstav a
  • beløp som er utbetalt i eller som skal tidfestes til siste skattleggingsperiode. Skattedirektoratet kan bestemme at beløp for den enkelte utbetalingsmåned spesifiseres.
  • gjeld ved utgangen av skattleggingsperioden
  • beløp til gode ved utgangen av skattleggingsperioden
  • betalte renter siste år.
 3. For motorkjøretøyer skal det gis opplysninger om understellsnummer, registreringsforhold, klassifisering og tekniske data mv. som har betydning for skattemyndighetenes fastsetting av skatt.
 4. For vareførsel til og fra landet skal alle opplysningene på tolldeklarasjonen som har betydning for skattemyndighetenes fastsetting og kontroll av særavgifter og merverdiavgift oppgis.

§ 7‑9-4. Levering av opplysninger

 1. Opplysningene skal gis elektronisk.
 2. Opplysningene skal gis innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningene fra offentlige registre om registrerte motorkjøretøyer skal gis fortløpende. Tollmyndighetene skal gi opplysningene fra tolldeklarasjonen fortløpende etter at denne er tildelt ekspedisjons- og løpenummer. Finanstilsynet skal gi opplysninger til den tid Skattedirektoratet bestemmer.