§ 13‑6 femte ledd

Klageren skal sendes utkast til underinstansens uttalelse. I saker hvor klageinstansen er en nemnd, skal klageren sendes utkast til innstilling til vedtak i nemnda. Første og annet punktum gjelder likevel ikke opplysninger som kan unntas fra innsyn etter § 5‑4 femte ledd.

Femte ledd første punktum bestemmer at klageren skal få tilsendt underinstansens utkast til uttalelse, se også § 5‑4 fjerde ledd. Klageren har rett til å komme med merknader til utkastet.

I saker som skal behandles av Skattedirektoratet eller Finansdepartementet, skal førsteinstansen alltid sende redegjørelsen på innsyn før den sendes klageinstansen. Den skattepliktige må få to uker til å kommentere redegjørelsen. Når fristen er utløpt skal skattekontoret vurdere om kommentarene medfører at vedtaket kan omgjøres. Dersom skattekontoret fastholder sitt standpunkt, skal redegjørelsen sendes til klageinstansen hvor eventuelle kommentarer er innarbeidet og kommentert.

I de sakene hvor klagen skal behandles av en nemnd følger det av annet punktum at klageren skal få tilsendt utkast til innstilling til vedtak i nemnd fra det saksforberedende organ. Klageren har rett til å komme med merknader til utkastet. I saker som skal behandles av Skatteklagenemnda skal skattekontoret gi den skattepliktige innsyn i skattekontorets oversendelse til sekretariatet når det bes om det etter reglene om partsinnsyn. Om partsinnsyn se Håndbokens kapittel om § 5‑4 Partsinnsyn i saksdokumenter. Innsyn skal ellers først gis når sekretariatet har ferdigbehandlet utkast til innstilling til Skatteklagenemnda, jf. skatteforvaltningsloven § 13‑6 femte ledd.

Ovenstående gjelder likevel ikke for opplysninger som kan unntas fra innsyn etter § 5‑4 femte ledd om forretningshemmeligheter, jf. tredje punktum.