§ 8‑2 tredje ledd

Skattemyndighetene kan utstede skattemeldinger med forhåndsutfylt informasjon fra tidligere skatteoppgjør og opplysninger som har betydning for fastsetting av skattegrunnlaget etter kapittel 9. Skattemyndighetene kan endre skattemeldingen med opplysninger som nevnt i første punktum, før meldingen er levert av den skattepliktige, dersom den skattepliktige blir varslet om dette.

Forhåndsutfylt skattemelding

Tredje ledd lovfester ordningen der skattemyndighetene sender ut skattemeldinger med forhåndsutfylte opplysninger for formues- og inntektsskatt.

Paragraf 8-2 tredje ledd innebærer at skattemyndighetene kan forhåndsutfylle skattemeldingen med informasjon som har betydning for fastsettingen av skattegrunnlaget etter kapittel 9 i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Ved vedtakelsen av loven fremgikk det av § 8‑2 tredje ledd at myndighetene bare kunne forhåndsutfylle skattemeldingen med informasjon fra tidligere skatteoppgjør og opplysninger som tredjeparter har gitt etterKapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter. Dette begrenset hvilke opplysninger som faktisk kunne brukes til preutfylling. Ordlyden i bestemmelsen ble derfor endret med umiddelbar virkning i lov av 22. juni 2018 nr. 71, slik at det nå fremgår at også andre opplysninger som skattemyndighetene har tilgjengelig, kan forhåndsutfylles i skattemeldingen. I forbindelse med endringen viser departementet til at opplysninger som ikke stammer fra tidligere skatteoppgjør eller fra tredjeparter, men som likevel finnes i grunnlagsregistrene til Skatteetaten, ikke var nevnt i lovteksten selv om de var nevnt i forarbeidene. Departementet skriver videre at opplysninger som den skattepliktige har gitt til Skatteetaten i løpet av inntektsåret, er et eksempel på slike opplysninger.

Når opplysningene ikke kan benyttes til forhåndsutfylling, kan det vurderes om de i stedet kan benyttes til veiledning av skattepliktige. Forutsetningen for at opplysningene kan benyttes til veiledning er at de er egnet til dette.

Endring av forhåndsutfylte opplysninger

Bestemmelsen gir også skattemyndighetene adgang til å korrigere opplysningene i skattemeldingen etter at meldingen er gjort tilgjengelig for den skattepliktige, men før den skattepliktige har fastsatt skattegrunnlaget. Endringene må varsles. Dersom den skattepliktige ikke endrer grunnlaget sitt innen utløpet av leveringsfristen, kan skattekontoret bare legge de nye grunnlagsdataene til grunn ved å gjennomføre endringssak. Det må sendes varsel om endring etter § 5‑6 Forhåndsvarsling og begrunnet vedtak etter§ 5‑7 Begrunnelse.