Generelt

Det er et overordnet formål å komme frem til korrekte vedtak, som for eksempel riktig fastsetting av grunnlaget for skatt, jf.§ 9‑1 annet ledd. Reglene om forhåndsvarsel skal ivareta skattepliktiges rettssikkerhet og bidra til økt kvalitet på fastsettingen, ved at eventuelle feil, misforståelser mv. blir avklart før skattepliktiges fastsetting eventuelt endres. Korrekt bruk av varslingsreglene kan også bidra til å redusere antall klager. Videre vil det ofte være et varsel som avbryter skattemyndighetenes endringsfrist, jf. § 12‑6 Frister for endring av skattefastsetting mv.

I kapittel 14 om administrative reaksjoner er det gitt særregler om krav til forhåndsvarsel før det treffes vedtak om tilleggsskatt, skjerpet tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Disse kommer i tillegg til de alminnelige reglene i § 5‑6, se§ 14‑8 Varsel.

Det gjelder unntak fra ordinært varsel etter § 5‑6 for tvangsmulkt – se§ 14‑2 første ledd, der vedtaket i seg selv er et såkalt betinget vedtak om tvangsmulkt, jf. Prop. 38 L (2015-2016) kapittel 20.4.1.4. Se også unntak i § 14‑8 Varsel når overtredelsesgebyr ilegges på stedet.

Krav om forhåndsvarsel gjelder ved enkeltvedtak. Enkeltvedtak er definert i§ 1‑2 første ledd bokstav d. Saker som ikke gjelder enkeltvedtak faller utenfor virkeområdet til bestemmelsen. For slike saker kan krav om varsel være særskilt regulert. Dette gjelder f.eks. bestemmelsen om kontroll i § 10‑8 Kontroll av motorvogner og§ 10‑11 første ledd. Krav om varsel kan også være forskriftsregulert, se for eksempel § 10‑14 Forskrifter og§ 11‑2 femte ledd.