§ 13‑1 annet ledd

Klageinstansens vedtak i klagesak kan ikke påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, unntatt

  • når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen
  • når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede
  • når Kongen vil være klageinstans
  • når klagen er avvist av en klagenemnd.

Klageinstansens vedtak i klagesak kan som hovedregel ikke påklages. Bestemmelsen tilsvarer forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum og fastsetter prinsippet om at klageren bare har rett til ett klagetrinn.

Når klageinstansen fatter vedtak om åavvise en klage, er det som hovedregel klageadgang over avvisningsvedtaket. Det er likevel ikke klageadgang over klageinstansens vedtak om avvisning som omfattes av § 13‑1 annet ledd bokstav a til d. Etter bokstav a er det ikke klagerett dersom også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen. Dette gjelder selv om underinstansen og klageinstansen har ulik begrunnelse for å avvise klagen. Etter bokstav b er det ikke klagerett når underinstansen har vurdert avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede. Disse to unntakene bygger på det grunnsyn at avvisningsspørsmålet bare skal prøves to ganger. Det er etter bokstav c heller ikke klagerett på avvisningsvedtak dersom Kongen vil være klageinstans. Avslutningsvis følger det av bokstav d at det ikke er klagerett på avvisningsvedtak som er truffet av en uavhengig klagenemnd.