§ 8‑11 første ledd

Selskap eller innretning som har plikt til å levere skattemelding i medhold av § 8‑2 første ledd, skal også levere melding med opplysninger om art og omfang av transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger. Tilsvarende gjelder for selskap som har plikt til å levere selskapsmelding i medhold av § 8‑9 første ledd.

Hvem har plikt til å levere melding

Skattepliktige som omfattes av meldeplikten

Meldeplikten gjelder for selskap eller innretning som har plikt til å levere skattemelding etter skatteforvaltningsloven § 8‑2 første ledd bokstav a eller selskapsmelding etter skatteforvaltningsloven§ 8‑9 første ledd.

Dette innebærer at plikten blant annet omfatter:

  • aksjeselskap/allmennaksjeselskap
  • selveiende finansieringsforetak
  • samvirkeforetak
  • stiftelser
  • selskaper med deltakerfastsetting hvor noen av deltakerne er skattepliktige til Norge
  • hovedkontor og faste driftssteder

Hvem som regnes som nærstående etter første, annet og tredje ledd følger av§ 8‑11 fjerde ledd.

Unntak

Staten, fylkeskommuner og kommuner regnes ikke som innretninger med meldeplikt. Selskaper som, direkte eller indirekte, eies eller kontrolleres av staten har heller ikke oppgaveplikt, se Prop. 1 L (2009-2010) pkt. 15.4.1.

Selskaper eller innretninger som, direkte eller indirekte, eies eller kontrolleres med minst 50 % av en fylkeskommune eller en kommune, har likevel opplysningsplikt for transaksjoner og mellomværender med denne kommunen/fylkeskommunen. Se§ 8‑11 sjette ledd.

Transaksjoner mellom fysiske personer og selskap mv. omfattes ikke av meldeplikten.

Fra og med inntektsåret 2023 skal opplysningene gis i skattemeldingen eller i næringsspesifikasjonen, ikke i eget skjema. Se nærmere om Levering og leveringsformer i § 8‑1.

Hva skal meldingen inneholde

Selskaper må levere melding med opplysninger om art og omfang av kontrollerte transaksjoner og andre mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger mv.

Alle transaksjoner som er gjennomført mens kravene til eierandel eller kontroll er oppfylt, er i utgangspunktet omfattet av meldeplikten.

Aktuelle transaksjoner kan være salg, og overføringer er for eksempel beløp belastet for konserninterne tjenester mellom selskaper eller innretninger som er nærstående og disposisjoner mellom et fast driftssted og andre deler av foretaket.

Mellomværender kan være alle typer konserninterne fordringer og gjeld, samt garantier. Både formelle låneavtaler og mer uformelle interne gjeldsforhold som er oppstått som følge av interntransaksjoner, omfattes av meldeplikten.