§ 14‑5 annet ledd

Formues- og inntektstillegg som gir grunn for å anvende tilleggsskatt, anses å utgjøre den øverste delen av den skattepliktiges formue og inntekt.

Annet ledd viderefører regelen i ligningsloven § 10‑4 nr. 2 og har bakgrunn i at skattesatsene er progressive. Det følger av bestemmelsen at formues- og inntektstillegg som gir grunn for å anvende tilleggsskatt, anses å utgjøre den øverste delen av den skattepliktiges formue og inntekt.

Eksempel på beregning av tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt: A har oppgitt kr 500 000 i inntekt. Nærmere kontroll viser at det er klar sannsynlighet for at A har hatt ytterligere kr 300 000 i inntekt, men kun 100 000 kan bevises ut over enhver rimelig tvil. Ordinær tilleggsskatt beregnes av intervallet 500 000 – 800 000, mens skjerpet tilleggsskatt beregnes av intervallet 500 000 – 600 000.