Begreper som brukes i boken

Fastsetting, jf. kap. 9

 • Egenfastsetting: Skattepliktig fastsetter både grunnlaget og beregner skatten, jf. § 9‑1 og § 9‑2
 • Delvis egenfastsetting/egenfastsetting av grunnlaget: Skattepliktig fastsetter grunnlaget og myndighetene beregner skatten.
 • Fastsetting ved trekk: Trekkpliktig fastsetter grunnlaget og beregner skatt ved trekket.
 • Myndighetsfastsetting: Myndighetene fastsetter grunnlaget og beregner skatten. Dette gjelder for motorkjøretøyavgifter etter kap. 9, endringsvedtak og skjønnsvedtak etter kap. 12.
 • Forhåndsfastsetting: Fastsetting fra siste inntektsår og til opphør som skattepliktig. Foretas fortløpende og uavhengig av den ordinære fastsettingen.

Formuesverdi: Verdien av et formuesgode som legges til grunn ved beregning av formueskatt.

Meldinger, jf. kap. 8

 • Skattemeldinger:
  • Skattemelding for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt
  • Skattemelding for merverdiavgift
  • Skattemelding for særavgifter
  • Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon
  • Skattemelding for motorkjøretøyavgifter
  • Skattemelding for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn
  • Melding om trekk mv.
  • Selskapsmelding mv. for selskap med deltakerfastsetting
  • Melding om realisasjon av naturgass
  • Melding om annen dokumentasjon for kontrollerte transaksjoner mv.
  • Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt mv.
  • Melding om registrering for merverdiavgift og særavgifter
 • Endringsmeldinger: Fellesbetegnelse for meldinger med nye eller korrigerte opplysninger om skatteforhold.
 • Tilleggsmeldinger: Endringsmelding med nye opplysninger som benyttes ved krav om endring av tidligere levert melding og supplerende, obligatoriske meldinger som skal følge en skattemelding.

Opplysningspliktig: Fellesbetegnelse for alle som må levere egne opplysninger, tredjepartsopplysninger etter kap. 7 og 8, og trekkpliktige.

Overtredelsesgebyr: En administrativ reaksjon som kan pålegges tredjeparter som ikke oppfyller sine plikter, den som ikke medvirker til kontroll og den som ikke oppfyller sin plikt til å føre og oppbevare personallister, jf. § 14‑7.

Registrert avgiftssubjekt: Skattepliktig som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatt: Skatter og avgifter og merverdiavgiftskompensasjon, jf. § 1‑1.

Skattleggingsperiode: Den perioden skattegrunnlaget opptjenes. Er ikke nødvendigvis kalenderår.

Skattefastsettingsår: Det året formues- og inntektsskatten fastsettes og skattepliktige får skatteoppgjøret.

Skattemyndighet: Fellesbetegnelse for den myndighet som fastsetter skatten, jf. kap. 2.

Skattepliktig: Fysisk eller juridisk person som skal svare for eller få kompensert skatt og avgift, jf. § 1‑2.

Tilleggsskatt: En administrativ reaksjon som kan ilegges i etterkant for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene eller unnlatt å gi pliktige opplysninger, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler, jf. § 14‑3.

Tvangsmulkt: En løpende daglig mulkt som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen fastsatte frister eller dersom det er åpenbare feil ved de opplysninger som gis, eller den som ikke retter seg etter pålegg om bokføring innen fastsatt frist.