Generelt

I visse tilfeller gjelder det ingen frister for endring av fastsettinger. Tidligere frister på ett år i forbindelse med søksmål er ikke videreført. Det gjelder i likhet med tidligere heller ikke noen frist i sak som skal endres etter uttalelse fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Se også § 13‑9 annet ledd. Det gjelder heller ikke lenger noen frist for endring når det er klart at vanskelige livsforhold hos den skattepliktige har ført til uriktig skjønnsfastsetting.

Etter § 12‑1 tredje ledd bokstav c§ 12‑1 tredje ledd bokstav c, skal skattemyndighetene alltid skal ta opp en fastsetting til endring når endringen følger av en avtale som nevnt i dobbeltbeskatningsavtaleloven. Frist for endring etter slike MAP-avtaler (Mutual Agreement Procedure) er ikke regulert i sktfvl. Selv om det ikke følger av § 12‑8, gjelder det derfor heller ingen frist for endring i slike tilfeller.