§ 5‑8 annet ledd

I meldingen skal det gis opplysninger om eventuell klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåten ved klage, om retten etter § 5‑4 til å se sakens dokumenter og om eventuell søksmålsfrist. Ved endring av tidligere vedtak skal det opplyses om retten til å kreve dekning for sakskostnader etter § 5‑9, med mindre det er usannsynlig at den vedtaket retter seg mot, har hatt vesentlige sakskostnader, eller det må antas at vedkommende kjenner retten. Er det etter § 15‑5 stilt vilkår for å reise søksmål, skal det opplyses om dette.

Det er tilstrekkelig at underretningen etter annet ledd blir gitt i en generell og standardisert form. Det er ikke nødvendig at de forskjellige opplysningene som det skal informeres om utformes individuelt og konkret i den aktuelle sak.

Etter forarbeidene legges det opp til at kravet til underretningen vil variere alt etter om den vedtaket retter seg mot på forhånd vil være klar over at vedtaket treffes, se Prop. 38 L (2015-2016), punkt 11.9.3;

«Et eksempel på at kravet om underretning om vedtak vil kunne være oppfylt uten at myndighetene utformer noe utførlig vedtaksdokument vil være avgiftsfastsetting for motorkjøretøy, hvor fastsettingen kan skje ved at skattepliktig registrerer, omregistrer eller statusendrer et kjøretøy «over disk» hos vegmyndighetene. Her vil en kassakvittering for betalt avgift som gis til den skattepliktige ved direkte fremmøte og betaling på stedet normalt være tilstrekkelig

Det skal i underretningen også orienteres om eventuelle søksmålsfrister og om eventuelle vilkår som er stilt etter § 15‑5. Det er imidlertid ikke krav om at skattepliktig eller tredjepart blir informert om adgangen til å be om utsatt iverksetting. Se § 14‑10 Utsatt iverksetting av vedtak om sanksjon.

Pålegg om kontroll etter skatteforvaltningsloven Kapittel 10 Kontroll, vil både kunne være en prosessledende avgjørelse og et enkeltvedtak etter § 1‑2 første ledd bokstav d. Saksbehandlingsreglene ved kontroll er regulert særskilt i skatteforvaltningsloven. Se § 10‑11 Framgangsmåten ved kontroll.