§ 8‑14 annet ledd

For skattepliktig som er mindreårig, eller som er satt under vergemål, skal vergen levere skattemelding når vergens mandat omfatter levering av slik melding. Dette gjelder ikke barn som etter skatteloven § 2‑14 er selvstendig skattepliktig, og som fastsetter skattegrunnlaget selv.

Annet ledd gjelder skattepliktige som er mindreårige eller er satt under vergemål, og bestemmer at vergen skal levere skattemelding for disse.

Mindreårige

Vergen er ansvarlig for å oppfylle plikten til å levere skattemelding for personer som er mindreårig på tidspunktet for leveringsfristen, dersom vergens mandat omfatter levering av slik melding. Når skattepliktig som fyller 17 år i inntektsåret selv oppfyller meldeplikten, bortfaller vergens ansvar. Se nærmere omtale av barns skatteplikt i Skatte-ABC, emnet «Barn og ungdom».

Personer satt under vergemål

Personer med verge er selv pliktig til å levere skattemeldingen, med mindre det følger av vergemålet at dette er vergens oppgave. Selv om det er vergens oppgave å levere skattemeldingen, kan personen med verge også selv gjøre dette uten hinder av vergemålet. Det vil imidlertid sjelden være aktuelt. Personen med verge kan ikke levere skattemeldingen selv, dersom vedkommende er fratatt rettslig handleevne og fratakelsen også gjelder retten til å levere skattemelding.