Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Kapittel 1 har regler om lovens virkeområde, forholdet til forvaltningsloven og elektronisk kommunikasjon, samt definisjoner av viktige begreper i loven.

Loven omfatter formues- og inntektsskatt, tonnasjeskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt, trygdeavgift, petroleumsskatt, svalbardskatt, Jan Mayen-skatt, artistskatt, merverdiavgift, innførselsesmerverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgifter, motorkjøretøyavgifter, merverdiavgiftskompensasjon og finansskatt på lønn.

For innførselsesmerverdiavgift for avgiftspliktige som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og særavgifter for ikke registrerte avgiftspliktige, skal avgiftsgrunnlaget fastsettes i tolldeklarasjonen og betales som tidligere. Tollregionene er tildelt en begrenset kompetanse som skattemyndighet. Skatteforvaltningslovens generelle forvaltningsregler gjelder også i disse tilfellene. Det er gitt enkelte særlige bestemmelser i de tilfeller tollregionene er gitt myndighet til å treffe vedtak om skattegrunnlaget, herunder regler om hvordan klager på slike vedtak skal behandles. Se skatteforvaltningsforskriften § 2‑13-5.

1) Tollregionen kan, for skattepliktige som skal levere skattemelding etter skatteforvaltningsloven § 8‑3 tredje ledd eller skatteforvaltningsloven § 8‑4 femte ledd, endre den skattepliktiges fastsetting av merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved innførsel, når denne er uriktig. Tilsvarende gjelder dersom det ikke foreligger en skattefastsetting.

(2) Skattedirektoratet bestemmer hvilken myndighet tollregionen skal ha når skattepliktige som nevnt i første ledd leverer endringsmelding etter skatteforvaltningsloven § 9‑4 med endring av opplysninger i tidligere levert skattemelding.

(3) Klage over tollregionens vedtak om fastsetting av merverdiavgift og særavgifter skal sendes skattekontoret.

(4) Klageinstans ved klage over tollregionens vedtak om fastsetting av merverdiavgift og særavgifter er henholdsvis Skatteklagenemnda og Skattedirektoratet.

(5) Ved søksmål til prøving av avgjørelser truffet etter første og annet ledd utøves statens partsstilling av skattekontoret.

(6) Tollregionen kan kreve sikkerhetsstillelse etter merverdiavgiftsloven § 7‑2 annet ledd.

Skatteetaten har overtatt de oppgavene Toll- og avgiftsdirektoratet tidligere hadde med dokumentavgiften, mens Kartverket sine forvaltningsoppgaver ikke er overført til Skatteetaten. Statens kartverk behandler spørsmål om dokumentavgift i første instans, og fatter vedtak i alle saker som angår avgiftsplikt og avgiftsgrunnlag. Skattedirektoratet er klageinstans. Brukerdialog Innland er førsteinstans ved behandling av søknader om dispensasjon fra avgiftsplikten. Skattedirektoratet er klageinstans. Skatteforvaltningsloven gjelder ikke for dokumentavgift. Den gjelder heller ikke for eiendomsskatt som fastsettes av kommunene.