§ 7‑10 første ledd bokstav b

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

b) institusjoner som mottar betaling for pass og stell av barn, om kostnader som er påløpt i året for foreldre og andre foresatte for pass og stell av barn

Opplysningsplikt for barnehager og skolefritidsordninger mv.

Kostnader til pass og stell av barn kan på visse vilkår kreves som fradrag på skattemeldingen. Institusjoner som mottar betaling for pass og stell av barn skal gi opplysninger til skattemyndighetene om kostnader til barnepass som er påløpt i året for foreldre og andre foresatte. Opplysningsplikten er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7‑10 kapittel B. Leveringsfrist er 20. januar året etter skattleggingsperioden. Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑10-5 Hvem som har opplysningsplikt

Privat eller offentlig eiet institusjon som driver skolefritidsordning eller barnehage, herunder familiebarnehage og barnepark, og som mottar betaling for pass og stell av barn, skal gi opplysninger etter reglene i § 7‑10-5 til § 7‑10-8. Privat barnepassordning der foreldre mv. har opplysningsplikt etter skatteforvaltningsloven § 7‑2 første ledd bokstav a og h omfattes ikke.

§ 7‑10-6 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger om tidfestede utgifter for pass og stell av barn under 12 år som dekkes av barnets foreldre eller andre foresatte.

§ 7‑10-7 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • betalers navn, adresse og fødselsnummer
  • opplysningspliktiges navn, adresse og organisasjonsnummer
  • tidfestet beløp.

§ 7‑10-8 Levering av opplysninger

  1. Opplysningene skal gis elektronisk.
  2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.