§ 12‑10 Endring av skattefastsetting overfor trekkpliktige

Skattemyndighetene kan treffe vedtak om endring av skattefastsetting etter § 12‑1 overfor den som har trekkplikt etter skattebetalingsloven § 5‑4 første ledd (kildeskatteordning), artistskatteloven, Svalbardskatteloven og Jan Mayen-skatteloven.

Bestemmelsen er et unntak fra prinsippet om at endringsvedtak bare kan treffes overfor den som skattefastsettingen gjelder.

Bestemmelsen var ny i skatteforvaltningsloven. Etter denne bestemmelsen kan skattemyndighetene treffe vedtak om endring av skattefastsetting etter § 12‑1 overfor den som har trekkplikt etter skattebetalingsloven § 5‑4 første ledd, artistskatteloven, Svalbardskatteloven og Jan Mayen-skatteloven. Dette er et unntak fra ordningen med at endringsvedtak kun kan treffes overfor den skattepliktige som skattefastsettingen gjelder.

Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i første ledd første alternativ, ble tilføyd ved lov av 22. juni 2018 nr. 71, og trådte i kraft umiddelbart. Regelen gjelder med virkning fra inntektsåret 2019. Endringsadgangen overfor trekkpliktige etter skattebetalingsloven § 5‑4 første ledd får virkning fra samme tidspunkt. Se nærmere om Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i § 8‑8.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at de trekkpliktige kan stilles til ansvar for manglende innbetalt skatt, jf. skattebetalingsloven § 16‑11 andre ledd, artistskatteloven § 7 femte ledd og Svalbardskatteloven § 5‑2 sjette ledd.