§ 3-10 Utlevering av opplysninger til avdødes ektefelle og arving

Taushetsplikten etter § 3-1 Hovedregelen om taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gis til avdødes ektefelle og arving som definert i skifteloven § 124 første og annet ledd, når vedkommende kan vise til et saklig behov for innsyn. Når skifteformen er valgt, er det den eller de som representerer boet, som har rett til innsyn

Innsynsadgangen gjelder for eksempel utskrift av sist foretatte fastsetting, skattemelding med vedlegg, grunnlag for årets fastsetting, endringsvedtak med videre og også eldre skatteoppgjør. Det samme gjelder for avdødes ektefelle. Innsynsretten gjelder også for samboer som har rett til å sitte i uskifte, jf. arveloven § 28 g tredje ledd, og arving (som definert i skifteloven § 124 første og annet ledd) når de kan vise til et «saklig behov» for innsyn. Skattemyndighetene må vurdere konkret om det foreligger et «saklig behov», for eksempel på grunnlag av at vedkommende legger frem kopi av testamente eller attestasjon fra tingretten. Saklig behov kan for eksempel også foreligge i forbindelse med søknad om stønad til begravelse. En samboer som krever innsyn vil her ha bevisbyrden for at det forelå et samboerskap som gir rett til innsyn, se Ot.prp. nr 73 (2007-2008) pkt. 10.4.

Det er ikke adgang til å gi ut avdødes skatteopplysninger til representant for utenlandske dødsbo etter bokstav k. Utleveringsadgang må i slike tilfeller vurderes etter § 3-1 Hovedregelen om taushetsplikt.

Bestemmelsen ble flyttet fra skatteforvaltningsloven § 3-3 bokstav k med ikrafttredelse fra 1. oktober 2019. Det er ikke gjort endringer av betydning for bestemmelsens innhold.