§ 3‑10 Utlevering av opplysninger til avdødes ektefelle, samboer og arving

Taushetsplikten etter § 3‑1 Hovedregelen om taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger blir gitt til avdødes ektefelle, samboer og arving, jf. arveloven § 2 første og tredje ledd når vedkommende kan vise til et saklig behov for innsyn. Den er heller ikke til hinder for at opplysninger blir gitt til den som har fullmakt som nevnt i arveloven § 92 første eller annet ledd. Når skifteformen er valgt, er det den eller de som representerer boet, jf. arveloven §§ 118 og 134, som har rett til innsyn.

Innsynsadgangen gjelder for eksempel utskrift av sist foretatte fastsetting, skattemelding med vedlegg, grunnlag for årets fastsetting, endringsvedtak og også eldre skatteoppgjør.