§ 5‑4 fjerde ledd

Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal skattemyndighetene likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til den som ber om innsyn, veier tyngre enn behovet for unntak.

Skattemyndighetene plikter å vurdere merinnsyn i dokumenter som i utgangspunktet er unntatt fra innsynsretten. Vurderingen av spørsmålet om det skal gis merinnsyn, er et forvaltningsskjønn og kan ikke prøves av domstolene.

Ved vurderingen av om man skal gi merinnsyn må saksbehandler ta stilling til skattepliktiges behov for innsyn i dokumentet og om de hensyn som begrunner unntakene for innsynsretten er aktuelle i saken. Interne vurderinger og meningsutvekslinger som ledd i saksbehandlingen på veien mot et standpunkt i saken, kan unntas fra innsyn. Dersom det ut over dette foreligger et reelt og saklig behov for å nekte innsyn i dokumentet, må det deretter foretas en avveining mot skattepliktiges behov. De hensyn som begrunner unntak må veie tyngre enn skattepliktiges behov for innsyn.

Selv om skattemyndighetene plikter å vurdere merinnsyn, stilles det ingen krav til begrunnelse for et eventuelt avslag. Skattemyndighetene trenger ikke å vise til hvilke avveininger som er foretatt eller at vurderingen faktisk er gjort. Det samme må antageligvis gjelde for Skattedirektoratet ved en eventuell klagebehandling.

Skatte- og avgiftspliktige som ber om det, skal gis innsyn i skattekontorets utkast til enkeltvedtak. Dersom skattepliktige ber om nytt innsyn, bør dette gis dersom vedtaksutkastet blir vesentlig endret på bakgrunn av tilbakemeldingene fra skattepliktige til vedtaksutkastet det allerede er gitt innsyn i.

Den skattepliktige som ber om det, kan få innsyn i skattekontorets uttalelse i klagesaker som avgjøres av Skatteklagenemnda.

Skattekontorets innstilling i klagesak til Skattedirektoratet skal uoppfordret sendes til skattepliktig eller hans fullmektig når det foreligger en ferdig innstilling. Eventuelle merknader fra den skattepliktige skal innarbeides i saksfremstillingen før den sendes Skattedirektoratet.

Under arbeid med fastsettingen kan det være aktuelt for skattekontoret å skrive notater som lagres i saksbehandlingssystemet. Skattepliktige vil i utgangspunktet ha rett til innsyn i slike dokumenter. Dersom merknadene er interne, kan de holdes tilbake på lik linje med andre interne dokumenter/merknader.