§ 14‑6 fjerde ledd

Skal skattepliktig for samme år svare skjerpet tilleggsskatt etter forskjellige satser, fordeles den skatten som skjerpet tilleggsskatt skal beregnes av, forholdsmessig etter størrelsen på den formuen eller inntekten som de ulike satsene skal anvendes på.

Fjerde ledd viderefører ligningsloven § 10‑5 nr. 4 og gjelder for tilleggsskatt beregnet av formues- og inntektsskatt.