Generelt

Et betinget vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak i lovens forstand, jf. § 1-2 første ledd bokstav d, og i utgangspunktet gjelder de generelle saksbehandlingsreglene i Kapittel 5 Alminnelige saksbehandlingsregler. Det er gjort noen unntak og presiseringer i denne bestemmelsen.