§ 7‑3 annet ledd

Det skal blant annet gis opplysninger om

  • innskuddskonti og lånekonti
  • innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond
  • innskudd og andre interesser i innretninger som nevnt i første ledd bokstav l og m
  • finansielle instrumenter og andre finansielle produkter
  • forsikringer
  • individuelle pensjonsavtaler og avtaler om individuell sparing til pensjon
  • innskuddspensjonsordninger.

Opplysningene skal blant annet vise saldo eller verdi, avkastning, utbetalinger, erverv og realisasjon. Utbetalinger knyttet til individuelle pensjonsavtaler og innskuddspensjonsordninger følger reglene i § 7‑2. Tilsvarende gjelder for utbetalinger av uføreytelser knyttet til avtaler om individuell sparing til pensjon. Departementet kan gi forskrift om opplysningsplikt ved formidling av bestemte betalinger, og om at opplysningspliktige som nevnt i første ledd bokstav a, skal gi opplysninger om kontonummer som er aktuelle for overføring av eventuelle tilgodebeløp etter skatteavregning.

Det fremgår av annet ledd hva det skal opplyses om. Omfanget av opplysningsplikten er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7‑3-3. Banker som nevnt i § 7‑3 første ledd bokstav a skal gi opplysninger om kontonummer som er aktuelle for overføring av eventuelle tilgodebeløp etter skatteavregning, se skatteforvaltningsforskriften § 7‑3-4 fjerde ledd.