§ 10‑15 annet ledd

Bevissikring kan bare foretas når det er tilstrekkelig grunn til det. Bevissikring kan ikke foretas når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig inngrep.

Krav til bevissikringen

Bevissikring kan bare foretas når det er tilstrekkelig grunn til det. Ved vurderingen av om det er tilstrekkelig grunn må det tas hensyn til at skattemyndighetene etter § 10‑4 kan foreta alminnelig skattekontroll uten å bruke tvang. Bevissikring skal i første rekke benyttes når det ikke er mulig å skaffe til veie opplysningene i medhold av § 10‑4. Det er likevel ikke et krav om at skattemyndighetene skal ha prøvd å gjennomføre alminnelig skattekontroll før bevissikring tas i bruk. Omstendighetene i den konkrete saken kan være slik at det er grunn til å velge bevissikring uten at den alminnelige kontrollhjemmelen er forsøkt benyttet. En slik omstendighet kan utgjøre en fare for bevisforspillelse.

Uforholdsmessig inngrep

Bevissikring kan ikke foretas når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette kravet er særlig aktuelt ved bevissikring i bolig, se over.