§ 7‑6 første ledd

Næringsdrivende og offentlig organ som gir person bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i utlandet et oppdrag i riket eller på kontinentalsokkelen, skal gi opplysninger om oppdraget og eventuelle underoppdrag. Plikten omfatter opplysninger om hovedoppdragsgiver i kontraktskjeden, egen oppdragsgiver og oppdragstakere begrenset til to ledd nedover i kontraktskjeden. Oppdragstakeren har plikt til å gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget.

Alle norske og utenlandske næringsdrivende og offentlige organer skal gi opplysninger om oppdrag og underoppdrag i riket eller på kontinentalsokkelen. Opplysningsplikten gjelder bare når oppdragstaker er bosatt eller hjemmehørende i utlandet, og hvor avtalt vederlag er kroner 20 000 eller høyere. Det er også unntak for rapportering av kabotasjeoppdrag og oppdrag på Svalbard. Opplysningsplikten omfatter opplysninger om oppdraget og eventuelle underoppdrag begrenset til to ledd nedover og ett ledd oppover i kontraktskjeden. Det er også opplysningsplikt om hovedoppdragsgiveren i kontraktskjeden, oppdragstakeren. Oppdragstakeren skal gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget. Fristen for rapportering følger av skatteforvaltningsforskriften § 7‑6-6.

Nærmere regler om hvilke opplysninger som skal gis, hvem som skal gi dem og krav til dokumentasjon fremgår av skatteforvaltningsforskriften § 7‑6-1 til § 7‑6-4.

§ 7‑6-1 Opplysningsplikt for oppdragsgiver og oppdragstaker

 1. Oppdragsgiver skal gi opplysninger om
  • eget navn og norsk organisasjonsnummer. Har oppdragsgiver ikke norsk organisasjonsnummer, skal det gis opplysninger om eventuell adresse i Norge, samt adresse og registreringsnummer i hjemlandet. Det skal også gis opplysninger om kontaktperson på oppdraget
  • oppdragstakers navn og norsk organisasjonsnummer. Har oppdragstaker ikke norsk organisasjonsnummer, skal det gis opplysninger om eventuell adresse i Norge, samt adresse og registreringsnummer i hjemlandet.Dersom oppdragstaker er selvstendig næringsdrivende skal det også gis opplysninger om norsk fødselsnummer eller D-nummer samt utenlandsk identitetsnummer. Er det ikke tildelt norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal fødselsdato, kjønn og nasjonalitet oppgis
  • oppdragets start- og avslutningstidspunkt, stedet der oppdraget skal utføres, kontraktstype, kontraktsbeløp, og kontraktsnummer
  • eventuell egen oppdragsgiver, samt dennes norske organisasjonsnummer og kontraktsnummer. Det skal også gis opplysninger om eventuell hovedoppdragsgivers navn, dennes norske organisasjonsnummer og hovedkontraktsnummer.Med hovedoppdragsgiver menes den oppdragsgiver i en kontraktskjede som først gir et oppdrag til en utenlandsk oppdragstaker.
 2. Oppdragstaker skal gi opplysninger om
  • eget navn og norsk organisasjonsnummer. Har oppdragstaker ikke norsk organisasjonsnummer, skal det gis opplysninger om eventuell adresse i Norge, samt adresse og registreringsnummer i hjemlandet. Det skal også gis opplysninger om kontaktperson på oppdraget
  • oppdragsgivers navn, adresse i Norge og utlandet, norsk organisasjonsnummer eller hvis det ikke er tildelt, utenlandsk registreringsnummer. Det skal også gis opplysninger om kontraktsnummeret på oppdraget
  • egen arbeidstakers navn, fødselsdato, norsk fødselsnummer eller D-nummer, utenlandsk identitetsnummer samt adresse i Norge og utlandet. Dersom arbeidstaker ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal det gis opplysninger om arbeidstakers kjønn og nasjonalitet
  • egen arbeidstakers første og siste arbeidsdag på oppdraget og arbeidssted.

§ 7‑6-2 Dokumentasjon av navn, fødselsdato og statsborgerskap

Når det skal gis opplysninger om en person som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal navn, fødselsdato og statsborgerskap dokumenteres ved kopi av et legitimasjonsdokument. Legitimasjonsdokumentet skal ha fotografi av personen og inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap.

§ 7‑6-3 Avtale om hvem som skal gi opplysninger

Det kan inngås avtale mellom oppdragsgivere i flere ledd om at opplysninger kan gis av en av dem. En slik avtale fritar ikke fra tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr som kan ilegges etter skatteforvaltningsloven § 14‑1 og § 14‑7.

§ 7‑6-4 Fritak fra opplysningsplikten

Plikten til å gi opplysninger etter skatteforvaltningsloven § 7‑6 gjelder ikke

 • ved tildeling av oppdrag hvor avtalt vederlag er under 20 000 kroner
 • ved tildeling av kabotasjeoppdrag
 • oppdrag som skal utføres på Svalbard.

§ 7‑6-5. Rammeavtaler

Plikten til å gi opplysninger etter § 7‑6-1 første ledd gjelder for hvert avrop under en rammeavtale. Plikten gjelder likevel ikke for opplysninger som allerede er gitt for rammeavtalen. Oppdragsgiver skal for hvert avrop gi opplysninger om dette avropets;

 • start- og avslutningstidspunkt
 • sted for utførelse
 • rammekontraktsnummer og avropsnummer
 • avtalte vederlag.

§ 7‑6-6. Leveringsfrist

(1) Opplysninger om oppdraget og oppdragstaker skal gis senest den 5. i måneden etter at arbeidet er påbegynt. Dersom arbeidet påbegynnes etter den 20. i en kalendermåned, utskytes fristen til den 15. i måneden etter arbeidets start. Opplysninger om arbeidets avslutning skal gis senest den 5. i måneden etter avslutningen. Dersom arbeidet avsluttes etter den 20. i en kalendermåned, utskytes fristen til den 15. i måneden etter at arbeidet er avsluttet.

(2) Opplysninger om arbeidstaker skal gis senest den 5. i måneden etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget. Opplysninger om siste arbeidsdag for arbeidstaker skal gis senest den 5. i måneden etter siste arbeidsdag. Dersom arbeidstakers første eller siste arbeidsdag finner sted etter den 20. i en kalendermåned, utskytes fristen til den 15. i måneden etter arbeidstakers første eller siste arbeidsdag.

(3) Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger senest den 5. i måneden etter at endringen fant sted. Dersom endringen skjer etter den 20. i en kalendermåned, utskytes fristen til den 15. i måneden etter at endringen fant sted.

(4) Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag, utskytes fristen til første påfølgende virkedag.

(5) Skattekontoret kan godta andre frister etter avtale med den som skal gi opplysninger.

§ 7‑6-7 Leveringsmåte

Opplysningene skal gis til skattekontoret. Skattekontoret kan godta at opplysningene gis i en annen form enn ved bruk av fastsatt melding.