Leveringsfrister for alle typer skattemeldinger for merverdiavgift

I forskriften § 8‑3-10 reguleres leveringsfristene for alle typer skattemeldinger for merverdiavgift.

(1) Leveringsfrist for skattemeldingen er en måned og ti dager etter utløpet av hver skattleggingsperiode eller fra tidspunktet for virksomhetens opphør. Fristen for tredje alminnelige skattleggingsperiode er likevel 31. august. Annet punktum gjelder tilsvarende for annen skattleggingsperiode for særskilt skattemelding etter skatteforvaltningsforskriften § 8‑3-9 (1) bokstav a-c.

(2) For skattepliktig med lav omsetning som har kalenderåret som skattleggingsperiode, er leveringsfrist to måneder og ti dager etter skattleggingsperiodens utløp.

(3) For skattepliktig innen primærnæringene som har kalenderåret som skattleggingsperiode, er leveringsfrist tre måneder og ti dager etter skattleggingsperiodens utløp.

(4) Leveringsfrist for skattemelding i forenklet registreringsordning er 20 dager etter skattleggingsperiodens utløp.

(5) For skattemelding som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8‑3 tredje ledd gjelder leveringsfristene for tolldeklarasjonen gitt i eller i medhold av tolloven kapittel 4.

Hovedregelen er at leveringsfristen er én måned og 10 dager etter utløpet av hver skattleggingsperiode (termin), jf. bestemmelsens første ledd første punktum. Dette gjelder både for skattepliktige med alminnelig skattleggingsperiode og med kortere skattleggingsperioder i tillegg til skattepliktige som skal levere særskilt skattemelding etter skatteforvaltningsforskriften § 8‑3-9 første ledd bokstav a til c (skattepliktige med omvendt avgiftsplikt). For eksempel er fristen for første termin for dem med alminnelig skatteleggingsperiode 10. april, og for dem med kvartalsvise skattleggingsperioder 10. mai.

Leveringsfristen for tredje alminnelige skattleggingsperiode er likevel 31. august, jf. annet punktum. Dette gjelder også for skattepliktige med omvendt avgiftsplikt, men ikke for skattepliktige med kortere skattleggingsperioder. Bestemmelsen er begrunnet i regnskapsførernes arbeidsbyrde rundt avviklingen av sommerferie og kontakt med kunder i denne perioden. Betalingsfristen for denne skattleggingsperioden er forskjøvet tilsvarende.

Fristen for å levere skattemelding for skattepliktig innen primærnæringene er tre måneder og ti dager etter skattleggingsperiodens utløp, det vil si 10. april.

For skattepliktig med lav omsetning og hvor kalenderåret er skattleggingsperiode, er leveringsfristen to måneder og ti dager etter skattleggingsperiodens utløp, det vil si 10. mars.

For primærnæringene og skattepliktig med lav omsetning som har fått samtykke til å levere årlig skattemelding, gir adgangen til bruk av årlige skattemeldinger kombinert med leverings- og betalingsfrister på henholdsvis tre og to måneder en likviditetsfordel, forutsatt at det gjelder meldinger som medfører avgift.

For tilbydere i forenklet registreringsordning som plikter å levere særskilt skattemelding, er fristen for å sende inn skattemelding 20 dager fra utløpet av hver skattleggingsperiode.

For skattemelding som nevnt i § 8‑3 tredje ledd, gjelder leveringsfristene for tolldeklarasjoner gitt i eller i medhold av tolloven kapittel 4.

Hva som anses som opphør er nærmere omtalt i merverdiavgiftshåndboken kapittel 14-3.2.

Meldingen må leveres elektronisk innen fristen, og spesifisert slik som skattemyndighetene bestemmer. Se nærmere underLevering og leveringsformer.