§ 15‑3 tredje ledd

Søksmål om nemndsvedtak etter § 15‑2 første ledd skal rettes mot nemnda ved lederen.

Departementets myndighet er delegert til Skattedirektoratet ved delegasjonsvedtak av 19. desember 2016. Delegasjonen omfatter ikke myndighet til å overta utøvelse av eller overføre partsstilling i saker hvor partsstillingen utøves av Oljeskattekontoret, jf. skatteforvaltningsloven § 15‑3 første ledd.

Søksmål om nemndsvedtak etter § 15‑2 første ledd skal rettes mot nemnda ved lederen. Bestemmelsen medfører at partene i saken er departementet og nemnda. Den skattepliktige som vedtaket retter seg mot er derimot ikke part i saken, men skal orienteres om søksmålet, jf.§ 15‑2 fjerde ledd, og kan tre inn som hjelpeintervenient etter de alminnelige prosessreglene.