Generelt

Bestemmelsen viderefører de mest sentrale reglene i petroleumsskatteloven § 6 nr. 6 første ledd om opplysningsplikten ved realisasjon av naturgass.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten etter § 8‑1 Alminnelig opplysningsplikt og bestemmelsen om hvem som skal levere skattemelding i § 8‑14 Levering av skattemelding mv.

Reglene om omfanget av opplysningsplikten, leveringsfrist, leveringsmåte og fritak fra opplysningsplikt er videreført i skatteforvaltningsforskriften med hjemmel i§ 8‑15 Forskrifter mv., mens reglene om gebyr ved brudd på opplysningsplikten erstattes av reglene om tvangsmulkt i§ 14‑1 Tvangsmulkt.

Meldingen skal leveres sammen med§ 8‑2 Skattemelding for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt.