§ 11‑1 første ledd

Skattemyndighetene kan pålegge skattepliktige og tredjeparter som er bokføringspliktige etter bokføringsloven, å oppfylle sin plikt til å innrette bokføringen, spesifikasjonen, dokumentasjonen og oppbevaringen av regnskapsopplysninger i samsvar med regler gitt i eller i medhold av bokføringsloven. Det samme gjelder plikt til å oppbevare dokumentasjon i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av § 7‑3 nr. 3.

Hvem kan få pålegg om bokføring

Skattemyndighetene har adgang til å gi bokføringspliktige skattepliktige og tredjeparter som har opplysningsplikt etter § 7‑1 Alminnelige bestemmelser pålegg om bokføring. På denne måten kan skattemyndighetene oppnå god kvalitet på tredjepartsopplysningene.

Når det kan gis pålegg om bokføring

Pålegg om bokføring kan gis både i forbindelse med bokettersyn (kontroll) og dersom skattemyndighetene på annen måte blir oppmerksom på at bokføringsreglene ikke er fulgt. Det er ikke krav om at bruddet på bokføringsreglene er grovt, for eksempel at overtredelsen er vesentlig. Det skilles ikke mellom brudd av formell og materiell karakter, men pålegget om bokføring skal ikke gis for mindre formalfeil. Hva som er mindre formalfeil må avgjøres konkret, men kan for eksempel være at salgsdokumentene mangler opplysninger om betalingsforfall, jf. forskrift om bokføring § 5‑1-1 nr. 6, eller angivelse av ordet «Foretaksregisteret», jf. § 5‑1-2 annet ledd. I vurderingen må det tas hensyn til hvilken type virksomhet det dreier seg om og hvilken betydning feilen har for kontrollen av den aktuelle virksomheten og virksomhetens kunder. Også mindre formalfeil kan påpekes overfor den bokføringspliktige, men da som en anmodning om å korrigere bokføringen i samsvar med lovgivningen. Det må kunne forutsettes at den bokføringspliktige sørger for nødvendige endringer, uten at det gis tilbakemelding til skattekontoret om dette.

Feil som normalt fører til pålegg om bokføring kan for eksempel være

  • manglende kunde- og leverandørspesifikasjon
  • manglende eller uriktig utfylt varetellingsliste
  • manglende nummerering av salgsdokument
  • manglende dokumentasjon av privatuttak
  • manglende sporbarhet, jf. bokføringsloven § 4 nr. 7 og § 6 annet ledd

Brudd på andre lover og regler er ikke grunnlag for pålegg om bokføring eller tvangsmulkt, men det kan være hensiktsmessig å påpeke brudd på disse. For eksempel kan brudd på aksjeloven eller regnskapsloven, direkte eller indirekte, resultere i feil eller mangelfull rapportering av inntekt eller avgift.

Hvem kan gi pålegg om bokføring

Pålegg om bokføring gis av skattemyndighetene. Skattekontoret kan også gi pålegg etter skattebetalingsloven § 5‑13b.

Krav til pålegget

Det stilles krav til pålegget om bokføringen. Pålegg skal gis i et eget dokument som minst må inneholde

  • hjemmel for pålegget
  • frist for oppfyllelse
  • varsel om at en daglig løpende tvangsmulkt vil bli ilagt dersom pålegget ikke oppfylles innen fristen
  • anmodning om skriftlig tilbakemelding
  • opplysning om klageadgang

Det bør videre fremgå hvilke brudd på bokføringsreglene som foreligger og hva som må gjøres for å utbedre feilen, og pålegget må angi hvilken dokumentasjon som kreves. Det er utarbeidet et tilbakemeldingsskjema som kan vedlegges pålegget og som den bokføringspliktige skal returnere i utfylt stand.