§ 5‑4 femte ledd

Den som ber om innsyn, har ikke krav på å gjøre seg kjent med opplysninger som angår andres tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og beregninger og forretningshemmeligheter ellers, når opplysningene er av en slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet.

Bestemmelsen lovfester unntak fra retten til innsyn for opplysninger om visse typer forretningshemmeligheter. Disse opplysningene kan også være underlagt taushetsplikt etter hovedregelen i § 3‑1. For slike opplysninger viker hensynet til partens innsynsrett for hensynet til vern av taushetsbelagte opplysninger. Bestemmelsen er et unntak fra (unntaks-)bestemmelsen i § 3‑2 som sier at taushetsplikten ikke er til hinder for at opplysningene i en sak gjøres kjent etter § 5‑4. Se§ 3‑2 Forholdet til retten til innsyn i saksdokumenter. Bestemmelsen kan ses i sammenheng med § 5‑7 tredje ledd om unntak fra kravet om begrunnelse der dette ikke kan gjøres uten å røpe forretningshemmeligheter mv.