Generelt

Bestemmelsen angir hvordan fastsettingen skal skje etter avsagt dom. Første og annet ledd viderefører ligningsloven § 11‑1 femte ledd og den tidligere bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 20‑1 annet ledd. Tredje ledd viderefører ligningsloven § 11‑1 nr. 2 første punktum.

Det er gitt overgangsbestemmelser om søksmål i skatteforvaltningsforskriften § 16‑2-1.