§ 14‑4 første ledd bokstav c

Tilleggsskatt fastsettes ikke

[...]

c) når selger unnlater å beregne merverdiavgift av ordinær bokført omsetning, og det godtgjøres at kjøper har full fradragsrett, eller kjøper ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgiften etter merverdiavgiftskompensasjonsloven

Bokstav c lovfester tidligere praksis på merverdiavgiftsområdet. Det skal ikke ilegges tilleggsskatt i såkalte «inn-/ut-tilfeller», det vil si tilfeller hvor utgående avgift ikke er beregnet, men hvor omsetningen er korrekt bokført og innberettet, og kjøper fullt ut ville hatt fradragsrett for avgiften om den hadde vært korrekt beregnet. Se Høyesteretts dom av 20. september 2016 (HR-2016-01982-A, Norisol).

Sak fra Skatteklagenemnda SKNA2-2020-21, er et eksempel på at unntaket ikke kommer til anvendelse. Saken gjaldt et tilfelle der selger over flere år hadde drevet avgiftspliktig omsetning i Norge uten å la seg registrere i Merverdiavgiftsregisteret i Norge. Saken er fra før skatteforvaltningsloven trådte i kraft, men det tidligere unntaket er videreført i skatteforvaltningsloven § 14‑4 første ledd bokstav c, slik at saken fremdeles er relevant.