Generelt

Skatteforvaltningsloven § 7-6 regulerer opplysningsplikt for næringsdrivende og offentlige organer som gir noen et oppdrag i riket eller på kontinentalsokkelen. Opplysningsplikten gjelder dersom oppdraget eller eventuelle underoppdrag utføres av person bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i utlandet. Dette er en videreføring av ligningsloven § 5-6. Bestemmelsen ble endret ved lov av 19. desember 2017 nr. 128. Endringen trådte i kraft 1. januar 2018, og innebærer i hovedsak at omfanget av opplysningsplikten reduseres. Etter første ledd begrenses opplysningsplikten til to ledd nedover og ett ledd oppover i kontraktskjeden.