Kapittel 11 Pålegg om bokføring, revisjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapitlet viderefører reglene om pålegg om bokføring og revisjon i ligningsloven, merverdiavgiftsloven, særavgiftsloven og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, samt bestemmelsene om pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale i ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Reglene er noe utvidet ved at de får anvendelse for alle skatteartene som omfattes av loven, og ved at pålegg om bokføring også skal kunne ilegges tredjeparter. Det er gitt en felles bestemmelse om klage over pålegg om bokføring, revisjon og oppbevaring av regnskapsmateriale. Fristen for å klage over pålegg om bokføring og pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale er forlenget fra tre dager til tre uker.

Skatteforvaltningsforskriften viderefører forskrift om pålegg om revisjon mv. gitt med hjemmel i ligningsloven.