Generelt

Bestemmelsen utelukker nærmere angitte personer fra å gjøre tjeneste som medlem av Skatteklagenemnda, Skatteklagenemnda for svalbardskatt og Klagenemnda for petroleumsskatt..

§ 2‑10 første ledd bokstav a

Utelukket fra å gjøre tjeneste som medlem av nemnd som nevnt i §§ 2‑1 til 2-3 er Riksadvokaten, statsadvokater, politiembetsmenn, politiadvokater og politifullmektiger

Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven § 2‑5 bokstav a. Den tidligere stillingsbetegnelsen politiadjutant er erstattet med politiadvokat.

§ 2‑10 første ledd bokstav b

Utelukket fra å gjøre tjeneste som medlem av nemnd som nevnt i §§ 2‑1 til 2-3 er ansatte i Finansdepartementet, tjenestemenn i Skattedirektoratet, ved skattekontorene og i sekretariatet for Skatteklagenemnda

Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven § 2‑5 bokstav c. Det er i tillegg kommet en tilføyelse om at heller ikke ansatte i Finansdepartementet og i sekretariatet for Skatteklagenemnda kan gjøre tjeneste som nemndsmedlem.

§ 2‑10 første ledd bokstav c

Utelukket fra å gjøre tjeneste som medlem av nemnd som nevnt i §§ 2‑1 til 2-3 er enhver som i løpet av de ti siste årene er straffet for overtredelse av denne loven, ligningsloven, merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven, straffeloven §§ 378 til 380 og 406, regnskapsloven eller bokføringsloven

Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven § 2‑5 bokstav d, men med noen endringer og oppdateringer. Reglene om utelukking på grunn av fradømt tap av stemmerett er ikke videreført. Med straff menes at det må foreligge rettskraftig dom eller vedtatt forelegg.

§ 2‑10 første ledd bokstav d

Utelukket fra å gjøre tjeneste som medlem av nemnd som nevnt i §§ 2‑1 til 2-3 er enhver som i løpet av de ti siste årene er ilagt skjerpet tilleggsskatt etter § 14‑6.

Bestemmelsen er en videreføring av ligningsloven § 2‑5 bokstav f. Det er bare § 14‑6 Skjerpet tilleggsskatt som anses som utelukkelsesgrunn. Det samme gjelder for skjerpet tilleggsskatt som er ilagt etter ligningsloven § 10‑5. Tilleggsskattereglene ble betydelig endret med virkning fra 1. januar 2010. For tilleggsskatt ilagt før dette tidspunkt gjelder bestemmelsen tilsvarende for forhøyet tilleggsskatt (45 % eller 60 %) etter tidligere ligningslov § 10‑4 nr. 1 annet punktum.