Generelt

Det gjelder en treårsfrist for endring av grunnlaget for egen skattefastsetting etter skatteforvaltningsloven § 9‑4. Bestemmelsen regulerer skatte- og trekkpliktiges adgang til å endre skattegrunnlaget og skatteberegninger de selv har fastsatt. Hvem som er skattepliktig følger av§ 1‑2 første ledd bokstav b.

Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i første ledd ledd ble tilføyd ved lov av 22. juni 2018 nr. 71 og trådte i kraft umiddelbart. Regelen gjelder med virkning fra inntektsåret 2019.

Kildeskatteordningen for betaling av rente og vederlag for bruk av eller retten til bruk av immaterielle rettigheter eller skip, fartøy, rigger mv. og fly og helikopter ble tilføyd ved lov av 21. desember 2020 og trådte i kraft 1. juli 2021.

Etter fristens utløp kan den skattepliktige anmode skattekontoret om å endre av eget tiltak etter § 12‑1 innenfor femårsfristen i §12-6. Se nærmere om forholdet til foreldelsesloven under §12-6Generelt. Dersom myndighetene har fastsatt grunnlaget for skatten, må den skattepliktige klage. Se nærmere underEndringsmelding.