§ 7‑10 første ledd bokstav h

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

h) oppstartsselskaper om tildelte opsjoner til ansatte etter ordningen i skatteloven § 5‑14 fjerde ledd.

Opplysningsplikt om tildelte opsjoner til ansatte

Oppstartsselskaper som omfattes av ordningen med beskatning av opsjoner i arbeidsforhold, skal gi opplysninger om tildelte og innløste opsjoner til ansatte i løpet av inntekståret. Formålet med regelen er å gi informasjon om antall bedrifter som benytter ordningen i skatteloven § 5‑14 fjerde ledd og i hvilket omfang. Skatteforvaltningsforskriften § 7‑10 kapittel I regulerer nærmere hvem som har opplysningsplikt og opplysningspliktens omfang. Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑10-34.Hvem som har opplysningsplikt

Aksjeselskap som har tildelt opsjoner til ansatte etter ordningen i skatteloven § 5‑14 fjerde ledd, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 5‑14-12, skal gi opplysninger etter § 7‑10-35 til § 7‑10-37.

§ 7‑10-35.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger om hver ansatt som er tildelt opsjoner. Det skal også gis opplysninger om hver ansatt som har innløst opsjoner.

§ 7‑10-36.Opplysningspliktens innhold

(1) Det skal ved tildeling gis opplysninger om

a. selskapets navn og organisasjonsnummer

b. den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer

c. antall opsjoner som er tildelt

d. dato for tildelingen

e. innløsningskurs og markedsverdi på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet.

(2) Det skal ved innløsning gis opplysninger om

a. selskapets navn og organisasjonsnummer

b. den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer

c. antall innløste opsjoner

d. dato for tildeling og dato for innløsning av opsjonene.

§ 7‑10-37.Levering av opplysninger

(1) Opplysningene skal gis elektronisk.

(2) Opplysninger om tildelte opsjoner skal gis innen 1. februar i året etter tildelingsåret. Ved rapportering for inntektsåret 2020 skal det gis opplysninger om alle opsjoner som er tildelt fra 1. januar 2018 frem til 31. desember 2020. Opplysninger om innløste opsjoner skal gis innen 1. februar i året etter innløsningstidspunktet, med virkning fra og med inntektsåret 2021.