§ 14‑3 tredje ledd

Tilleggsskatt kan fastsettes samtidig med den skatten den skal beregnes av, eller ved en senere særskilt fastsetting. Fristene i §§ 12‑6 til 12-8 gjelder tilsvarende.

Bestemmelsen angir på hvilket tidspunkt tilleggsskatten kan fastsettes og viderefører ligningsloven § 10‑2 nr. 3. Ileggelse av tilleggsskatt kan skje samtidig med fastsetting av den skatten den skal beregnes av eller senere, men tilleggsskatt kan ikke ilegges utenfor fristene i § 12‑6 Frister for endring av skattefastsetting mv., § 12‑7 Utsatt friststart og § 12‑8 Unntak fra fristene for å ta opp skattefastsetting mv. til endring.

Saker om tilleggsskatt skal alltid avgjøres ved skriftlig vedtak. Vedtaket skal ha en begrunnelse hvor det framgår at vilkårene er oppfylt. Se for øvrig § 5‑8 Melding om enkeltvedtak.