§ 14‑3 tredje ledd

Tilleggsskatt kan fastsettes samtidig med den skatten den skal beregnes av, eller ved en senere særskilt fastsetting. Fristene i §§ 12‑6 til 12-8 gjelder tilsvarende.

Bestemmelsen angir på hvilket tidspunkt tilleggsskatten kan fastsettes og viderefører ligningsloven § 10‑2 nr. 3. Ileggelse av tilleggsskatt kan skje samtidig med fastsetting av den skatten den skal beregnes av eller senere, men tilleggsskatt kan ikke ilegges utenfor fristene i§ 12‑6 Frister for endring av skattefastsetting mv., § 12‑7 Utsatt friststart og§ 12‑8 Unntak fra fristene for å ta opp skattefastsetting mv. til endring.

Saker om tilleggsskatt skal alltid avgjøres ved skriftlig vedtak. Vedtaket skal ha en begrunnelse hvor det framgår at vilkårene er oppfylt. Se for øvrig§ 5‑8 Melding om enkeltvedtak.