Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av oppgaver over Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter

Revidert oktober 2020.

Kort om

Offentlige myndigheter og innretninger som utbetaler erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønad mv. til enkeltpersoner, skal levere opplysninger til Skatteetaten med informasjon om utbetalingene.  

Det skal leveres inn opplysninger om utbetalt beløp samt hvilken måned beløpet er utbetalt. Fristen for rapportering er 31. januar i året etter inntektsåret.

Hvem skal levere opplysninger

Opplysningsplikt

Offentlige myndigheter og innretninger som utbetaler erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønad mv. til enkeltpersoner, skal levere opplysninger om utbetalingene. Opplysningsplikten gjelder beløp som er utbetalt i inntektsåret og som ikke er rapporteringspliktig etter annen bestemmelse i skatteforvaltningsloven. Skattedirektoratet fastsetter nærmere regler om hvilke erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. det skal gis opplysninger om.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak mm. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av opplysningspliktig, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Stønadsordninger som skal rapporteres

Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter omfatter følgende stønadsordninger:

 • Bostøtte (etter lov om bustøtte § 7 og kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold)
 • Sosialstønad (etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4)
 • Barnetrygd (barnetrygdloven)
 • Kontantstøtte (kontantstøtteloven, kommunestyrevedtak)
 • Engangsstønad (ved fødsel og adopsjon etter folketrygdloven § 14-17)
 • Men-del krigspensjon
 • Menerstatning yrkesskade (etter folketrygdloven § 13-17)
 • Men-del uførepensjon (for yrkesskader inntruffet før 1. januar 1971)
 • Skattefri stønad til barnetilsyn (folketrygdloven §§ 11 A-4, 15-10, , 17-9 og arbeidsmarkedsloven § 13 annet ledd)
 • Skattefrie tilleggsstønader (folketrygdloven §§ 11 A-4, 15-11,16-9, 17-9 og arbeidsmarkedsloven § 13 annet ledd)
 • Skattefritt underholdningsbidrag til barn (barnebidrag etter barneloven kap. 8 og bidragsforskudd etter forskotteringsloven)
 • Skattefritt ektefelletillegg (etter folketrygdloven § 3-24 og tilsvarende ektefelletillegg til mottaker av AFP i offentlig sektor)
 • Skattefritt underholdningsbidrag til tidligere ektefelle (nytt fra inntektsår 2020)

Der utbetalingen er en kommunal ordning, skal den enkelte kommune rapportere opplysningene, f.eks.:

 • stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4,
 • kommunal bostøtte utenfor arbeidsforhold eller
 • kommunal kontantstøtte

Kommunale sosiale lån skal ikke rapporteres som skattefrie utbetalinger. De kan eventuelt, dersom de er utestående per 31. desember, rapporteres under ordningen innskudd/utlån/renter.

Bostøtte etter lov om bustøtte § 7 skal rapporteres av Husbanken og den enkelte kommune.

Skattefritt underholdsbidrag til barn og underholdsbidrag til tidligere ektefelle rapporteres av Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav (Skatteetaten).

Nytt fra inntektsår 2020 – Skattefritt underholdningsbidrag til tidligere ektefelle

Skatteplikten for regelmessig personlig understøttelse (underholdsbidrag) er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2020. Frem til og med 2019 har skattepliktig underholdsbidrag blitt rapportert i a-meldingen. Når skatteplikten er opphevet er det ikke lenger hjemmel for å rapportere denne ytelsen i a-meldingen.

Skattefritt underholdsbidrag til tidligere ektefelle skal fra 2020 rapporteres i denne ordningen når det utbetales fra offentlig myndighet. 

Hvilken informasjon skal du oppgi 

Organisasjonsnummer og navn til opplysningspliktig

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, skal bruke organisasjonsnummeret sitt tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Ved rapportering fra kommuner skal alltid organisasjonsnummeret til kommunens overenhet brukes på nivå "oppgavegiver". Dersom det er en annen enhet som er innsender, kan denne enhetens organisasjonsnummer brukes på nivå "innsender".

Du skal også oppgi navn til opplysningspliktig.

Identifisering av utbetalingsmottaker

Bruk fødselsnummer eller D-nummer for å angi hvem som er mottaker av utbetalingen.

Utbetalt underholdsbidrag til barn skal rapporteres på barnets fødselsnummer. Etter barneloven er det barnet som har rett til bidraget. Selv om beløpet utbetales til vergen/forsørgeren som har den daglige omsorgen, skal opplysningene leveres på barnet som mottaker av barnebidraget.

For utlendinger som kun har fått tildelt D-nummer, skal dette benyttes. For å få en riktig behandling av den enkelte mottaker (skattepliktig), er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt.

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Disse opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Skattepliktiges (utbetalingsmottaker) fullstendige navn skal oppgis. 

Se også ”Rette feil”.

Beløp

Oppgi utbetalt beløp i hele kroner.

Har utbetalingsmottaker tilbakebetalt et beløp så oppgis det særskilt i et eget felt. Dette skal oppgis som et positivt beløp.

Utbetalingsmåned

Rapporteringen følger kontantprinsippet og utbetalt beløp og ev. tilbakebetalt beløp skal rapporteres på den måneden det er utbetalt eller tilbakebetalt.

Type ytelse

Du skal oppgi hvilken type ytelse beløpet gjelder. Dersom mottaker får flere ytelser fra samme opplysningspliktig, skal beløpene for hver ytelse rapporteres samlet, i én oppgave per måned.

Skattedirektoratet fastsetter hvilke erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. det skal gis opplysninger om. Bare ytelser som omfattes av de gyldige verdiene for ytelsestyper skal oppgis.

Gyldige verdier av ytelsestyper:

 • grunnstoenad
 • hjelpestoenad
 • sosialstoenad
 • bostoette
 • barnetrygd
 • kontantstoette
 • engangsstoenad
 • men_del_krigspensjon
 • menerstatning_yrkesskade
 • men_del_ufoerepensjon
 • stoenad_til_barnetilsyn
 • tilleggsstoenader
 • skattefritt_underholdsbidrag_til_barn
 • skattefritt_ektefelletillegg
 • skattefritt_underholdsbidrag_til_tidligere_ektefelle

Når skal du rapportere

Du skal sende opplysningene elektronisk via Altinn til Skatteetaten innen 31. januar i skattefastsettingsåret. Det gis ikke utsettelse på innleveringsfristen.

Dersom du får problemer med å overholde innleveringsfristen må du ta kontakt med Skatteetaten på e-postadresse [email protected].

Det skal leveres opplysninger om utbetalt beløp samt hvilken måned beløpet er utbetalt.

Dette kan rapporteres fortløpende per måned eller samlet i januar året etter inntektsåret.

Hvordan skal du rapportere

Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Utbetalingsmåned
 • Oppgavegivers (opplysningspliktig) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (utbetalingsmottakers) fødselsnummer/D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se "Rette feil").

Ved rapportering fra kommuner skal alltid organisasjonsnummeret til kommunens overenhet brukes på nivå "oppgavegiver". Dersom annet organisasjonsnummer benyttes vil oppgavene ikke bli registrert på riktig kommune og tvangsmulkt kan bli utstedt dersom rapportering ikke blir korrekt registrert innen frist for rapportering. På nivå "innsender" kan organisasjonsnummer til den enheten som sender inn oppgavene på vegne av kommunen brukes.

Innsending i Altinn

Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

 1. RF-1319 Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere.

På grunn av begrensninger i Altinn bør du ikke sende inn flere enn ca. 50 oppgaver av gangen.

 1. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med oppgaver og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

Merk! Filer må leveres ukryptert.

Ingen oppgaver å levere

Dersom opplysningspliktig ikke har oppgaver å levere, skal det hukes av for dette i skjema RF-1319 på Altinn.

Dette kan også rapporteres via fil (egen leveransetype ”ingenoppgaver”).

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Beskrivelse av filformat

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av opplysninger om skattefrie utbetalinger skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner - Skattefrie utbetalinger

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktig/innsendere som skal rapportere opplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontroll av innhold

Før innsending av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt vil bli avvist og ansett som ikke levert. Tvangsmulkt kan ilegges.

Sjekk at:

 • det er benyttet riktig organisasjonsnummer
 • det er brukt riktig inntektsår
 • beløpet er avrundet til nærmeste hele krone (vanlig avrundingsregel)
 • det er brukt riktig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for mottaker
 • kontaktinformasjon for leveransen

Rette feil

Korrigere opplysninger

For å korrigere opplysninger i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Den nye oppgaven må ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Utbetalingsmåned
 • Oppgavegivers (opplysningspliktiges) organisasjonsnummer
 • Den enkelte mottakers fødselsnummer eller D-nummer

Når korrigert oppgave mottas av Skatteetaten vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Slette opplysninger med feil

Du kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven, og alle beløp satt til 0. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut. Se Formater og tekniske spesifikasjoner.

Feil i den unike identifikatoren (nøkkelen) til en oppgave medfører alltid at innsendt oppgave må slettes, og at ny og fullstendig oppgave med korrekt identifikator må sendes inn dersom det skal rapporteres opplysninger om den aktuelle utleieren.

Eksempler på korrigering eller sletting av innsendte opplysninger

Eksempel 1 (feil beløp):

Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):

En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):

En oppgave leveres med et fødselsnummer som tilhører feil person (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):

Hele oppgaven for denne personen må annulleres, det vil si at den må rapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme fødsels- eller D-nummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):

For å korrigere en mottaker som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med den skattepliktiges fødsels- eller D-nummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte oppgaver):

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødsels- / D-nummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt fødsels / D-nummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Hva bruker vi opplysningene til

Rapportering av skattefrie utbetalinger brukes til kontroll av skattepliktiges inntektsforhold og inngår i Skatteetatens kontrollgrunnlag.

Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-9 første ledd ,jf. § 10-5 annet ledd bokstav a

Skatteforvaltningsforskriften § 7-9 kap A.

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer. Men noen mottar fortsatt en versjon av skattemeldingen med poster og derfor bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen