Håndbok

Skatte-ABC

  • Publisert:

Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene.

Hovedformålet med utgivelsen er i første rekke å gi Skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler. Skattedirektoratet tar med dette sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene. Skattedirektoratets intensjon er at også andre utenfor etaten som arbeider med skattespørsmål vil ha stor nytte av boken.

Skatte-ABC 2018 utgis bare i elektronisk form. Den beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2018. Skatte-ABC 2018 skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. per 12. juni 2018. Forslag til skattelovendringer som ble fremmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 var ikke endelig vedtatt ved redaksjonens avslutning. Fremstillingen er her basert på Prop. 86 LS (2017-2018) og Innst. 400 S (2017-2018).

Skatte-ABC het tidligere Lignings-ABC.

PDF-versjon

Last ned gjeldende PDF-versjon av Skatte-ABC:

Skatte-ABC 2018 (PDF)

Tidligere versjoner av håndboken:

footer/desktop/standard