Håndbok

Skatte-ABC

Skatte-ABC er en håndbok som beskriver de materielle skattereglene.

Hovedformålet med utgivelsen er i første rekke å gi Skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler.

Skattedirektoratet tar med dette sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene. Skattedirektoratets intensjon er at også andre utenfor etaten som arbeider med skattespørsmål vil ha stor nytte av boken.

Skatte-ABC het tidligere Lignings-ABC. Skatte-ABC utgis nå bare elektronisk.

PDF-versjon

Last ned gjeldende PDF-versjon av Skatte-ABC:

Tidligere versjoner av håndboken: