Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

 • Publisert:

I forbindelse med kommunesammenslåinger vil det reise seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. 9 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

Merverdiavgift
En kommunesammenslåing vil kunne innebære en overdragelse av kapitalvarer i merverdiavgiftslovens forstand. I slike tilfeller vil merverdiavgiftslovens alminnelige regler for justering komme til anvendelse.  Merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3 regulerer justeringsplikten- og retten ved overdragelse av kapitalvarer. Merverdiavgiftsforskriften
§ 9-3-3  og § 9-3-5 regulerer registrerings- og dokumentasjonsplikten ved overføring av henholdsvis justeringsplikten og justeringsretten. Disse reglene er nærmere omtalt i Merverdiavgiftshåndbokens kapittel 9.

Det eneste unntaket fra justeringsplikten på merverdiavgiftsrettens område i forbindelse med kommunesammenslåing, finnes i merverdiavgiftsloven § 9-2 sjette ledd og gjelder overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg.

Når foreligger det en overdragelse?

 • For avgiftspliktig virksomhet som før kommunesammenslåingen er registrert på kommunens hovednummer og hvor sammenslåingen derfor medfører mva-registrering på et nytt organisasjonsnummer for den nye storkommunen, vil kommunesammenslåingen også medføre overdragelse i merverdiavgiftslovens forstand og utløse justeringsreglene.
 • I tilfeller hvor det opprinnelig foreligger en særskilt registreringsenhet i kommunen før sammenslåingen, må hvert tilfelle løses for seg ut fra hvordan registreringsforholdene faktisk gjennomføres ved sammenslåingen.
  • Dersom en kommune som har en særskilt mva-registrert enhet etter merverdiavgiftsloven § 2-2 går inn i en storkommune, kan kommunene velge hvordan videreføringen av mva-enheten skal skje.
   • Dersom de velger at enheten skal bestå på samme måte innenfor den nye storkommunen, dvs. at det samme avgiftssubjektet videreføres uendret og med sitt gamle organisasjonsnummer, vil det ikke i merverdiavgiftsrettslig forstand skje en overdragelse av kapitalvarer og det oppstår derfor ingen justeringsproblematikk.
   • Dersom det derimot velges at registreringsenheten i den gamle kommunen etter sammenslåingen skal inngå i en ny registreringsenhet i den nye kommunen, dvs. enten inngå i en videreføring av den andre kommunens § 2-2 registrering og organisasjonsnummer eller inngå i en helt ny registrering med nytt organisasjonsnummer hvor begge kommunenes registreringer skal inngå, vil det anses å skje en overdragelse som er en justeringshendelse.
 • I noen tilfeller har flere kommuner organisert sin avgiftspliktige virksomhet sammen i et interkommunalt selskap.
 • Dersom to kommuner som har organisert seg sammen i et interkommunalt selskap senere slår seg sammen, vil det innebære at det interkommunale selskapet oppløses og at virksomheten går over til den nye kommunen. Det vil si at det i praksis vil skje en virksomhetsoverdragelse, som er en justeringshendelse, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2 fjerde ledd.
 • Dersom for eksempel tre kommuner har organisert seg sammen i et interkommunalt selskap og kun to av disse tre slår seg sammen, vil det interkommunale selskapet bestå akkurat som før bare med andre eierkonstellasjoner. Det vil derfor ikke foreligge noen justeringshendelse.
 • Dersom eksempelvis fem kommuner har organisert seg sammen i et interkommunalt selskap og tre av kommunene i forbindelse med kommunesammenslåing trer ut av selskapet og tar med seg deler av selskapets kapitalvarer inn i den nye enheten, vil det foreligge en justeringshendelse.

Merverdiavgiftskompensasjon
På merverdiavgiftskompensasjonsrettens område følger det av kompensasjonsloven § 16 andre ledd at det ikke skal justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) §§ 4 og 5.