Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-1.6 § 15-1 fjerde ledd – Enkeltvedtak i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner

Bestemmelsen fastsetter at Finansdepartementet kan treffe enkeltvedtak om at merverdiavgift som beregnes ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med en humanitær innsamlingsaksjon, ikke skal føres i mva-meldingen, eller at beregnet merverdiavgift kan tilbakeføres.

I merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) er det omtalt at departementet har truffet en rekke vedtak om fritak etter tidligere merverdiavgiftslov § 70 for innbetaling av merverdiavgift som teleoperatører har belastet telefonabonnenter i tilknytning til innsamlingsaksjoner mv. til veldedige formål. Vilkåret for fritak etter denne praksis er at avgiftsbeløpet tilfaller innsamlingsaksjonen, og at giverne ikke mottar noen gjenytelse. Bestemmelsen i fjerde ledd viderefører departementets fullmakt for disse tilfellene.

I F 22. januar 2013 vises det til Finansdepartementets skriv av 16. januar 2013 til Skattedirektoratet, hvor departementet uttaler at rene gaver ved humanitære innsamlingsaksjoner ikke anses som omsetning, jf. § 3-1 første ledd. Teleoperatørene behøver således i disse tilfellene ikke å søke om fritak etter § 15-1 fjerde ledd. Det foreligger per i dag ikke praksis for å gi fritak for den merverdiavgiften som blir beregnet av de elektroniske kommunikasjonstjenestene som benyttes ved gjennomføringen av slike innsamlingsaksjoner.

Ved forskrift av 25.02.2013 nr. 218 ble Finansdepartementets myndighet etter § 15-1 fjerde ledd delegert til Skattedirektoratet.