Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-9.4 § 15-9 annet ledd – Bokføring etter kontantprinsippet

Det presiseres at bestemmelsen gir hjemmel til å gi enkeltvedtak. Etter § 15-9 annet ledd kan Finansdepartementet når særlige grunner foreligger, samtykke i at betalingstidspunktet legges til grunn for fordeling av omsetning og avgift på terminene. Finansdepartementet har ved forskrift av 25.02.2013 nr. 218 delegert myndigheten til å fatte enkeltvedtak til Skattedirektoratet.

StatsinstitusjonerSkattedirektoratet har i brev av 24. februar 1995 til Riksrevisjonen samtykket i at statsinstitusjoner som iht. bevilgningsreglementet fører regnskap etter kontantprinsippet, gis dispensasjon til å benytte betalingstidspunktet ved fordeling av omsetning og avgift på terminene. Det ble understreket at det ut fra kontrollhensyn er viktig at statsinstitusjoner legger samme regnskapsprinsipp til grunn i driftsregnskap og avgiftsregnskap (F 23. januar 1998).