15-9.5 § 15-9 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir Finansdepartementet adgang til å gi forskrift om unntak fra første ledd. I tråd med delegeringsvedtak av 15. desember 2009 har Skattedirektoratet gitt slik forskrift i FMVA § 15-9-1, jf. nærmere omtale av denne ovenfor.