Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

2-1.13 § 2-1 åttende ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å gi forskrift om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger. Hjemmelen er benyttet til å fastsette FMVA § 2-1-1 om registrerings- og dokumentasjonsplikt for avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet. Bestemmelsen gir både avgiftssubjektet og representanten plikt til å oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet, men skattekontoret kan fravike dette kravet i særlige tilfeller. Videre er begge ansvarlige for at bokføringsplikten overholdes.

I 2017 ble det gitt adgang til forskriftsbestemmelser om registrering ved representant, men adgangen er foreløpig ikke benyttet. Dette ble tilføyd i forbindelse med utvidelsen av adgangen til direkte registrering i sjette ledd. Se omtale under kap. 2-1.11.

Videre ble det ved lov av 20.12.2019 nr. 98 innført hjemmel for departementet til å gi forskrift om hvem som skal anses som tilbyder etter tredje ledd. Bestemmelsen trer i kraft fra den tid kongen bestemmer. Det er foreløpig ikke gitt slike forskriftsbestemmelser.