Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

22-1.2 § 22-1 første ledd

Bestemmelsen regulerer situasjoner der avgiftsreglene endres eller merverdiavgiftssatsene reguleres.

Nærmere regler om bl.a. registrering og dokumentasjon av omsetning i slike tilfeller er gitt i merverdiavgiftsforskriften, jf. omtale i kap. 22-1.4.

LeveringstidspunktetRegelverket som gjelder på leveringstidspunktet, er avgjørende for om det skal svares merverdiavgift og eventuelt hvilken sats som skal benyttes. Det er leveringstidspunktet etter kjøps- og kontraktsrettslige regler som skal legges til grunn. Tidspunktet for avtaleinngåelsen er uten betydning i denne sammenhengen, og det samme gjelder betalingstidspunktet.

Løpende leveringPå en rekke områder vil det skje en løpende levering av varer eller tjenester, for eksempel ved utleie av varer eller ved oppdrag innen bygg og anlegg. Det er bare ytelser som er levert etter ikrafttreden av det nye avgiftspålegget som skal avgiftsberegnes etter de nye bestemmelsene.

Ved såkalt «complete contract», hvor levering, fakturering og betaling er avtalt å skje ved ferdigstillelse av bygget, vil byggearbeidene avgiftsmessig anses levert først på dette tidspunkt, se kap. 15-9.3.2.

InnførselVed innførsel er det fortollingstidspunktet som er avgjørende for hvilket regelverk som skal legges til grunn. Om oppkreving av merverdiavgift ved innførsel, se §§  4-11 og 4-12, jf. skatteforvaltningsloven § 8-3.

Økning av redusert sats fra 10 til 12 prosentVed Stortingets vedtak om merverdiavgift av 12. desember 2017 for budsjettåret 2018, ble den reduserte merverdiavgiftssatsen økt fra 10 til 12 prosent. Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 16. desember 2015, som ble gitt etter økningen av redusert sats fra 8 til 10 prosent for budsjettåret 2016, gitt retningslinjer om avgiftsberegningen for ytelser som ble betalt før satsøkningen ble vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunkt. Uttalelsen vil også være retningsgivende for avgiftsberegningen etter satsøkningen for budsjettåret 2018. Dette vil for eksempel være aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort mv.