22-1.2 § 22-1 første ledd

Bestemmelsen omhandler situasjoner der avgiftsreglene endres eller merverdiavgiftssatsene reguleres.

Nærmere regler om bl.a. registrering og dokumentasjon av omsetning i slike tilfeller er gitt i merverdiavgiftsforskriften, jf. omtale i kap. 22-1.4.

Leveringstidspunktet Regelverket som gjelder på leveringstidspunktet er avgjørende for om det skal svares merverdiavgift og eventuelt hvilken sats som skal benyttes. Det er leveringstidspunktet etter kjøps- og kontraktsrettslige regler som legges til grunn. Tidspunktet for avtaleinngåelse og betaling er uten betydning i denne sammenheng.

På en rekke områder vil det skje en løpende levering av varer eller tjenester, for eksempel ved utleie av varer eller ved oppdrag innen bygg og anlegg. Det er bare ytelser som er levert etter ikrafttreden av det nye avgiftspålegget som skal avgiftsberegnes etter de nye bestemmelsene.

Ved såkalt «complete contract», hvor levering, fakturering og betaling er avtalt å skje ved ferdigstillelse av bygget, vil byggearbeidene avgiftsmessig anses levert først på dette tidspunkt, se kap. 15-9.3.2.

Ved innførsel er det fortollingstidspunktet som er avgjørende for hvilket regelverk som skal legges til grunn. Om oppkreving av merverdiavgift ved innførsel, se §§ 4-11 og 4-12, jf. skatteforvaltningsloven § 8-3.

Midlertidig reduksjon i redusert sats fra 12 til 6 prosent Ved Stortingets vedtak om merverdiavgift for 2020 og 2021 ble den reduserte satsen endret fra 12 til 6 prosent i tidsrommet 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er satsen igjen 12 %. Endringen medfører at i denne perioden skal det beregnes 6 prosent merverdiavgift for persontransport, ferging av kjøretøy, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Skattedirektoratet har i uttalelse av 8. april 2020 gitt retningslinjer om virkningen av satsendringen for forskuddsfakturering, etterskuddsfakturering, kreditnotaer, fradragsrett for inngående merverdiavgift og innberetning av omsetning i mva-meldingen. Skattedirektoratets uttalelse av 16. desember 2015, som ble gitt etter økningen av redusert sats fra 8 til 10 prosent for budsjettåret 2016, inneholder retningslinjer om avgiftsberegningen for ytelser som ble betalt før satsøkningen ble vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunkt. Dette vil for eksempel være aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort mv. Uttalelsen er også retningsgivende for avgiftsberegningen ved senere endringer i merverdiavgiftssatsene, herunder den midlertidige satsreduksjonen for budsjettårene 2020 og 2021.