Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

22-1.4 § 22-1 tredje ledd

Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser ved ikrafttreden av denne loven og ved endringer av denne loven eller av merverdiavgiftsvedtaket. Slike overgangsregler er først og fremst aktuelt ved endringer i satsene.

Generelle overgangsbestemmelserForskriftens §§ 22-1-1 til 22-1-5 inneholder generelle overgangsbestemmelser om bl.a. registrering og dokumentasjon av omsetning for de tilfellene der det blir endringer i merverdiavgiftssatsene for leverte, men ikke fakturerte ytelser. De er basert på tidligere forskrifter, bl.a. forskrift nr. 130 og 131 som ga overgangsbestemmelser i forbindelse med endringer av merverdiavgiftssatser fra henholdsvis 1. januar 2006 og 1. januar 2007.

Etter forskriftens § 22-1-1 skal omsetning som gjelder varer og tjenester som er levert, men ikke fakturert før merverdiavgiftssatsen ble endret, skilles ut ved bokføringen.

Etter forskriftens § 22-1-2 skal det utarbeides en oversikt over varer og tjenester som er levert, men ikke fakturert før satsen ble endret. De leverte ytelsene skal faktureres senest innen en måned etter at satsen ble endret, og tas med i den ordinære skattemeldingen.

Forskriftens § 22-1-3 inneholder regler som gjelder prosjekter hvor levering skjer etter hvert. Av første ledd framgår det at det skal utarbeides en oppstilling over varer og tjenester som er levert før satsen ble endret. Annet og tredje ledd gir detaljerte regler om hva oppstillingen skal inneholde. For det tilfellet det er betalt på forskudd, følger det av fjerde ledd at dette skal framgå av oppstillingen og korrigeres i den ordinære skattemeldingen.

Forskriftens § 22-1-4 gjelder bygge- eller anleggsarbeider for egen regning. I disse tilfellene skal det i siste skattemelding før satsen endres tas med omsetningsverdien av det som er utført. For øvrig gjelder forskriftens § 22-1-3 første til femte ledd tilsvarende.

Forskriftens § 22-1-5 gjelder hvilken skattemelding som skal benyttes for korreksjoner etter at satsen ble endret og der korreksjonen gjelder omsetning av varer og tjenester før satsen ble endret.