Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

22-2.3 § 22-2 annet ledd

Etter annet ledd første punktum ble tidligere merverdiavgiftslov opphevet ved ikrafttredelsen av gjeldende merverdiavgiftslov. I annet og tredje punktum er det imidlertid fastsatt særlige overgangsbestemmelser for vedtak truffet med hjemmel i tidligere lov § 70. Alle enkeltvedtak truffet med hjemmel i § 70 skulle falle bort, likevel slik at det for disse skulle gjelde en overgangsperiode på seks måneder fra gjeldende merverdiavgiftslovs ikrafttredelse, se § 22-2 annet ledd annet og tredje punktum.

Skattedirektoratet uttalte i brev av 9. mars 2010 til Logistikk og transportindustriens landsforening at dispensasjon fra avgiftsplikt samt registreringsrett- og plikt med hjemmel i tidligere lov § 70, gitt 19. mars 1970, bortfalt med virkning fra 1. januar 2010. Det tidligere avgiftsfritaket for losse- og lastekontor var av en slik generell art at det ble ansett for å være en forskrift. Losse- og lastekontorers virksomhet er følgelig omfattet av merverdiavgiftslovens bestemmelser om registreringsplikt. For øvrig vises det til kap. 6-30.3.2.

Beredskapslager Med hjemmel i § 19-3 første ledd jf. 22-2 annet ledd ble avgiftsfritak på beredskapslager, gitt av Finansdepartementet etter tidligere lov § 70 i vedtak av 18. september 1999, til Nærings- og handelsdepartementet videreført ved Skattedirektoratet sitt brev av 17. mars 2011. Fritaket gjelder for varer anskaffet til Nærings- og handelsdepartementet sitt beredskapslager i den utstrekning varene benyttes i utlandet. Fritaket gjennomføres ved at det gis fritak for varer som anskaffes til erstatning for varer som blir brukt i utlandet.

NavneskifteUniversitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet kjøpte fartøyet F/F Jan Mayen den 17. juni 2011. Fra denne dato endret fartøyet navn til F/F Helmer Hanssen men beholdt kjenningssignalet LAHV. Under sitt tidligere navn er utleien av skipet innvilget merverdiavgiftsfritak i flere omganger, både etter tidligere lov § 70 og ny lov § 22-2 annet ledd. Skattedirektoratet fattet den 19. november 2015 vedtak om en videreføring av fritaket uavhengig av navnebytte.