3-1.7 § 3-1 sjette ledd – Forskriftshjemmel

§ 3-1 ble endret med virkning fra 1. april 2020, bl.a. ved at bestemmelsen fikk et nytt sjette ledd.

Bestemmelsens sjette ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om vilkår for at mottakeren av vare med lav verdi omfattet av den nye bestemmelsen i annet ledd, ikke er å anse som næringsdrivende eller offentlig virksomhet. Hjemmelen er benyttet til å fastsette FMVA § 3-1-1. Ved levering av varer som nevnt i § 3-1 annet ledd, kan tilbyderen legge til grunn at mottakeren ikke er næringsdrivende eller offentlig virksomhet, med mindre tilbyderen har kunnskap om det motsatte.