3-14.4 Lotterientreprenører / medhjelper

Tilbydere av pengespill kan bruke medhjelpere, jf. pengespilloven § 21. Medhjelpere må være godkjent av lotteritilsynet. Med medhjelper mener en enkeltperson eller et foretak som mot en andel av inntektene eller overskuddet eller annen betaling, gjennomfører ett eller flere pengespill for den som har tillatelsen. Adgangen til å bruke medhjelper og hvilke krav som stilles til disse er nærmere omtalt i Prop. 220L (2020-2021) kap 14.4.5.

I Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) s. 133 ble det foreslått at unntaket for lotterier mv. ikke skulle omfatte de såkalte lotterientreprenører (nå medhjelper), som for eksempel bingoentreprenører og spilleautomatentreprenører, eller andre som tar del i lotterivirksomhet på alminnelig forretningsmessig grunnlag. I Innst. O. nr. 24 (2000–2001) s. 52 gikk imidlertid flertallet i Finanskomitéen inn for at unntaket for lotterier mv. og agenter/formidlere av lotteriene, også skal omfatte lotterientreprenører. Bingoentreprenører og spilleautomatentreprenører, eller andre som deltar i lotterivirksomhet på forretningsmessig grunnlag, ble her nevnt som eksempel.

Stortinget vedtok i juni 2003 forbud mot privat drift av visse typer spilleautomater som gir gevinst i form av penger eller verdibevis. Samtidig ble det bestemt at Norsk Tipping AS skulle få enerett til å drive en type modifiserte betalingsautomater. Fra 1. april 2010 ble også såkalte bingoautomater i bingolokaler forbudt, og de skal erstattes av Norsk Tippings nye spillterminaler. Dette antas å ha endret markedet for spilleautomatentreprenører og lignende. Det antas likevel fortsatt å være et betydelig innslag av private aktører innen pengespill, spesielt innen drift av bingospill.