Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-2 § 3-2. Helsetjenester mv.

(1) Omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt fra loven, herunder tjenester som

  • omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven
  • omfattes av tannhelsetjenesteloven, samt tanntekniske tjenester
  • omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og 10
  • ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven
  • ytes av bedriftshelsetjenesten

(2) Andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester er omfattet av unntaket i første ledd dersom varen eller tjenesten leveres av den som yter helsetjenesten.

(3) Formidling og utleie av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve helsetjenester er unntatt fra loven.

(4) Utleie av utstyr, tilgang til pasientportefølje og lignende til næringsdrivende som yter helsetjenester er unntatt fra loven dersom

  • utleieren er en næringsdrivende som yter helsetjenester,
  • utleieren er en virksomhet som er eiet av næringsdrivende som yter helsetjenester,
  • utleieren er en offentlig virksomhet som yter helsetjenester.

(5) Tannteknikeres omsetning av egenproduserte tanntekniske produkter er unntatt fra loven.

(6) Omsetning og formidling av ambulansetjenester med særskilt innrettet transportmiddel er unntatt fra loven.