Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

3-2.7 § 3-2 sjette ledd – Ambulansetjenester

Unntaket omfatter transport ved sykdom, skade og uførhet til/fra sykehus, lege etc. i eksempelvis særskilt innrettet bil, båt eller luftfartøy og formidling av slik transport. Grensen mellom unntatt ambulansetjeneste og avgiftspliktig persontransport er behandlet av Skattedirektoratet i brev av 7. desember 2005 til et fylkesskattekontor. Direktoratet legger her til grunn at for eksempel en ferge med innredet sykestue vil bli ansett som et særskilt innrettet transportmiddel i relasjon til bestemmelsen. Med henvisning til Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) avsnitt 7.2.2.5 presiseres det at det må dreie seg om syketransport. Unntaket omfatter således ikke skyss av lege eller annet helsepersonell i forbindelse med pasientbesøk eller legevaktordning, selv om transportmiddelet er særskilt innrettet for ambulansetjenester. Unntaket omfatter likevel utrykninger med lege etc. hvor det ved utrykningen forutsettes at det blir nødvendig å ta med pasienten(e) til sykehus eller lignende.