3-6.12 Om tjenester levert fra underleverandører

Den avgiftsmessige statusen for tjenester som ytes må vurderes isolert for hver virksomhet, jf. Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) s. 125. En underleverandør som leverer en avgiftspliktig tjeneste vil derfor måtte avgiftsbelegge denne tjenesten, selv om tjenesten i et senere omsetningsledd vil være en nødvendig og integrert del av en unntatt tjeneste. Dette er generelle prinsipper som gjelder for all virksomhet etter merverdiavgiftsloven.

På den annen side kan tjenester levert av underleverandører i seg selv være finansielle tjenester og således unntatt fra avgiftsplikt. Det vises her til at avgrensningen av hvilke tjenester som er unntatt avhenger av om tjenesten etter sin art er en finansiell tjeneste. Nedenfor er det gitt noen eksempler for å illustrere vurderingen av om tjenesten fra underleverandør kan anses som omfattet av unntaket eller ikke. For øvrig er problemstillingen berørt under omtalen av de ulike typene finansielle tjenester der dette er aktuelt.

Forsikrings- og finansieringstjenesterUnntakene som gjelder for eksempel forsikring og finansieringstjenester må tolkes snevert. Unntakene antas kun å omfatte tjenester som gjelder selve ytelsen av forsikring eller finansiering. I dette ligger en forutsetning om at det består et kontraktsforhold mellom den som presterer ytelsen og den som mottar hhv. forsikringen (forsikringstaker) eller kreditten/finansieringen (låntaker). Dette medfører at kun leverandøren av hhv. forsikringen og kreditten (hovedleverandøren) anses å levere en unntatt finansiell tjeneste, selv om underleverandører yter tjenester som er både vesentlige og nødvendige for hovedleverandørens gjennomføring av den unntatte finansielle tjenesten. Eksempler på slike avgiftspliktige tjenester kan blant annet gjelde registrering av inn- og utbetalinger, utarbeidelse av kontooversikter, terminvarsel og eventuelle purringer.

Omsetning av valutaOm underleverandører til aktører som driver med utvinning av bitcoins, se kap. 3-6.7 ovenfor.