Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

4-11.2 § 4-11 første ledd – Beregningsgrunnlaget

Første ledd første punktum fastslår hovedregelen for beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer. Beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter tolloven kapittel 7 om grunnlag for beregning av toll. Reglene for varers tollverdi fremgår av tolloven §§ 7-10 til 7-20, jf. også de tilhørende bestemmelser i tollforskriften §§ 7-10-1 flg. Hovedbestemmelsen i tollverdireglene fremgår av § 7-10 om varens transaksjonsverdi, det vil si den pris som faktisk er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge, justert i samsvar med bestemmelsene i §§ 7-17 og 7-18. Henvisningen er utformet slik at den også vil omfatte tolloven §§ 7-5 og 7-6. Adgangen etter § 7-5 til å nedsette beregningsgrunnlaget når varen er skadet eller bedervet og etter § 7-6 til å tilsidesette deklarert beregningsgrunnlag, vil derfor også gjelde merverdiavgift ved innførsel av varer.

Kan ikke verdien fastsettes etter tolloven § 7-10, er det fastsatt alternative metoder i tolloven §§ 7-11 flg. Disse metodene må prøves i den rekkefølge de står i loven.

Tolldirektoratet har utarbeidet en kommentar til tollverdibestemmelsene (tollverdiveileder) som finnes på www.toll.no. Disse kommentarene gir utfyllende veiledning om hvordan beregningsgrunnlaget for toll skal fastsettes ved innførsel av varer. Tolldirektoratet har også utarbeidet en veileder om tollverdi og internprising. Dette er en veileder som omhandler problemstillinger som oppstår i forbindelse med fastsettelse av tollverdien i transaksjoner mellom avhengige parter. Denne finnes også på www.toll.no. Når det gjelder konserninterne overføringer o.l. se blant annet Borgarting lagmannsretts dom 31. oktober 2015 (Swedish Match) og 22. juni 2017 (Klingel Norge AS).

Bestemmelsen i annet punktum slår fast at «toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen» skal inngå i beregningsgrunnlaget. Begrepet «toll» er definert i tolloven § 1-1 bokstav f. Andre avgifter vil i all hovedsak være særavgifter, herunder motorvognavgifter og forskningsavgift på landbruksprodukter, jf. lov om særavgifter 19. mai 1933 nr. 1 § 1 og lov om forskningsavgift på landbruksprodukter 26. juni 1970 nr. 74 § 2.

Utenlandsk merverdiavgiftDersom utenlandsk selger uriktig har beregnet merverdiavgift ved eksportsalg til Norge, skal denne merverdiavgiften i prinsippet med i beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften. Dersom kjøper mottar kreditnota, eller får refundert merverdiavgiften i salgslandet, skal beregningsgrunnlaget reduseres tilsvarende.